Program: VEGA 2/0105/20
Doba trvania: 1 / 2020 – 12 / 2022
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Miloslav Bahna, PhD.
Spoluriešitelia: Mgr. Dominik Želinský, Mgr. Terézia Tomáschová (od 2021), Ing. Mária Bystrianska (do 2021), Mgr. Ľubomír Šottník (2020)

Výskum v oblasti medzinárodnej mobility študentov identifikoval ako jedno z jej vysvetlení snahu o udržanie privilegovanej pozície detí z rodín (vyššej) strednej triedy v situácii masifikácie vysokoškolského vzdelávania. Vysoká selektivita v zahraničí študujúcich študentov zo Slovenska poukazuje na relevantnosť tohto pohľadu aj v prípade Slovenska. Projekt si kladie za cieľ rozšíriť poznatky o súvislostiach medzinárodnej mobility študentov a kultúrnym a ekonomickým kapitálom ich rodín o štúdium medzigeneračného prenosu sociálneho statusu. Líši sa miera medzigeneračného prenosu sociálneho statusu v závislosti od miesta zamestnania sa po štúdiu v zahraničí? Výskum preukázal, že diplom zo zahraničnej univerzity predstavuje konkurenčnú výhodu na domácom trhu práce. Exituje táto výhoda aj na slovenskom trhu práce a ako sa mení v čase? Akú úlohu v rozhodovaní sa o štúdiu v zahraničí zohrávajú sociálne siete, formálny a neformálny sprostredkovatelia?