Program: VEGA 2/0134/19
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kusá Zuzana CSc.
Spoluriešitelia: Mgr. Dominika Orišková

Anotácia: Riešením projektu chceme prispieť k objasneniu ústupu chápania sociálnej solidarity ako podpory garantovania dôstojných životných podmienok pre všetkých a to prostredníctvom skúmania vzťahov medzi meniacimi sa normatívnymi predstavami slušného života presadzovanými aktuálnym politickým diskurzom a predstavami, ktoré v konkrétnom čase a kontexte formulovali bežní ľudia v rozprávaniach o svojom živote. Projekt chce zároveň preukázať analytickú užitočnosť sekundárnej analýzy kvalitatívnych údajov a tým vedecky legitimovať súbežný zámer vybudovať viacúrovňový,pre ďalších bádateľov otvorený, archív životopisných rozprávaní a ďalších kvalitatívnych dát, ktoré boli hlavnou riešiteľkou zhromaždené v ňou vedených výskumoch od roku 1988.