Spoluriešiteľka za Sociologický ústav: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Hlavná riešiteľka: prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Ústav svetovej literatúry SAV

Projekt: VEGA 2/0026/19

Trvanie projektu: 1.1.2019 – 31.12.2022

ABSTRAKT
V projekte ide o konceptualizáciu nových prístupov analýzy literárneho diela a jeho kontextov a následne procesov, do ktorých ono vstupuje. Ich identifikácia je teoreticky komplikovaná, pozostáva z viacerých prístupov viacerých disciplín, v tomto prípade najmä sociológie, je variabilná, no text je verifikačným komponentom, overuje správnosť prístupov a má dôkazovú hodnotu. Známa paradigma tvorivého a umelecko-komunikačného procesu autor, text čitateľ je tu doplnená o skúmanie kontextov každého z týchto komponentov. V projekte pôjde o vybudovanie novej metodológie a teórie kontextov, ako aj začlenenie koncepcie autora ako súčasti komplexného prístupu k literárnemu dielu, v ktorom každý aspekt má určitú nezastupiteľnú úlohu.