Hlavný riešiteľ/ka: Barbora Spalová, PhD., FSV Univerzita Karlova v Prahe, barbora.spalova@fsv.cuni.cz
Spoluriešiteľ za Sociologický ústav SAV: Miroslav Tížik, PhD.
Ostatní spoluriešitelia: Za FSV UK v Prahe: Adam Gajdoš, Veronika Frantová, Karel Čada, Andrea Beláňová, Isabelle Jonveaux, Martin Nosál, Ivana Lukeš Rybanská
Projekt: GAČR 19-08512S
Doba riešenia projektu: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2021

Abstrakt:
Cielom projektu je analyzovať a porovnať vzťahy cirkví (rímsko-katolíckej, českobratskej evanjelickej v ČR, Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a Bratskej jednoty baptistov) a českej a slovenskej spoločnosti v kontexte reštitučných procesov a plánovanej odluky štátu a cirkvi v Českej a Slovenskej republike.

Web: https://iss.fsv.cuni.cz/promeny-cirkevnich-moralnich-ekonomii-v-cr-sr-v-kontextu-restituci-odluky-statu-cirkve