Hlavný riešiteľ: Juraj Marušiak, PhD., Ústav politických vied SAV
Spoluriešiteľ za Sociologický ústav SAV: Miroslav Tížik, PhD.
Projekt: VEGA 2/0046/19
Doba riešenia projektu: 01.01.2019 - 31.12.2022

Spoluriešitelia mimo SAV: Radoslava Brhlíková, Branislav Dolný, Matúš Mišík, László Öllös, Zuzana Mészárosová. (FF UKF Nitra, FiF UK Bratislava)

Spoluriešitelia SAV: Norbert Kmeť, Miroslav Tížik.

Abstrakt:
Cieľom projektu je analýza politického diskurzu na Slovensku prostredníctvom využitia teórie symbolickej moci (P. Bourdieu) a teórie sociálnej dominancie (Sidanius – Pratto). Proces vytvárania iného prostredníctvom externého konštruovania identity jednotlivých aktérov, tzv. kategorizácie, je chápaný za jeden z kľúčových aspektov formovania a reprodukcie hierarchických vzťahov vo vnútornej a zahraničnej politike SR. Cieľom projektu je identifikovať, do akej miery je vytváranie „Iného“ významné v politických interakciách. Zameriava sa na proces formovania vzťahov symbolickej moci a na nástroje, ktoré sú v jeho rámci uplatňované. Zámerom projektu je identifikovať, ako kategorizácia jednotlivých skupín ovplyvňuje ich postavenie vo verejnom živote. Riešiteľský tím sa zameriava v prvom rade na otázku, do akej miery je vytváranie „iného“ významné v politických interakciách a do akej miery ovplyvňuje vzťahy symbolickej moci? Výskum bude realizovaný v rovine vnútornej a zahraničnej politiky SR.