Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o rozsahu, podmienkach o účele spracovania osobných údajov, ktorých spracúvaním poveruje prevádzkovateľ sprostredkovateľa touto zmluvou, v zmysle Memoranda o výskumnej spolupráci podpísaného zmluvnými stranami.

Zoznam priložených súborov:
Zmluva-NUCEM-b.pdf ]