Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Strategický výskumný program Sociologického ústavu SAV

Predmet činnosti
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied je popredným centrom základného sociologického výskumu na Slovensku s presahom do ďalších spoločenskovedných disciplín. Výskum problémových okruhov spoločenského života sa spája so skúmaním teoretických a metodologických otázok sociologického poznávania.
Prierezovými úlohami zaisťujúcimi kumuláciu poznania sú orientácia na komparatívne empirické zisťovania a budovanie archívu sociálnych dát ako nevyhnutnej technickej podpory rozvoja teórie a metodológie, zvyšovania metodologických štandardov výskumu a nástroja defragmentácie poznania, a skúmanie histórie sociologického myslenia a jeho metareflexia. Sociologický ústav SAV vydáva časopis Sociológia – Slovak Sociological Review indexovaný v najvýznamnejších databázach ISI a CC a neperiodické publikácie z produkcie pracovníkov ústavu.

Priority výskumu
Riešené výskumné témy možno subsumovať pod tri prioritné oblasti výskumu a tri prierezové priority:

Prioritné oblasti výskumu
1. Spoločenské nerovnosti a súvislosti ich reprodukcie
Skúmanie dynamiky sociálnych, ekonomických, kultúrnycha priestorových nerovností, ich dimenzií a vnútorných a globálnych súvislostí, diskurzívneho rámcovania a reflexie vo verejnej mienke; skúmanie podmienok a účinkov verejnej intervencie do týchto procesov; výskum premien obsahu a organizácie práce a politických a administratívnych diskurzov o práci a nezamestnanosti; výskum sociálno-priestorových procesov a disparít, sociálnych aspektov sídelného a regionálneho rozvoja; otázky rozvojových potenciálov, disponibilít ako i bariér jednotlivých sídelných typov, komplementárnosť urbánnych a rurálnych priestorov.
2. Formy, podmienky a bariéry kolektívnej agencie
Otázky inštitucionalizácie a legitimity reprezentácie kolektívnych záujmov, spoločenskej zodpovednosti ekonomických aktérov a inštitúcií, štát a reprezentácia verejného záujmu v kontexte ekonomickej globalizácie a integrácie do nadnárodných štruktúr; procesy demokratizácie a ich reflexia vo verejnej mienke, formy a fóra občianskej participácie v politickom priestore; vplyv technologických zmien a procesov individualizácie.
3. Mechanizmy spoločenskej súdržnosti
Skúmanie zmien rodinného cyklu, životného štýlu a trávenia voľného času, súvislosti a dôsledky migračných procesov, vplyv technologických zmien, meniace sa rodinné a spoločenské solidarity, spoločenská dôvera, procesy symbolického vytvárania spoločenskej jednoty a procesy minorizovania a exklúzie skupín.

Prierezové priority
A. Skúmanie histórie sociologickej teórie, rozvoj teórie a metodológie spoločenskovedného poznania. Pri každej z tém sa kladie dôraz na kritickú reflexiu, kontinuitu a kumulatívnosť poznania.
B. Komparatívny prístup a defragmentácia spoločenskovedného poznania. Pravidelné zapájanie sa do medzinárodných komparatívnych výskumov (ISSP, EVS), ktoré umožňujú aj diachronický prístup k analýzam, archivovanie získaných sociálnych dát a ich sprístupnenie širokej odbornej verejnosti ako štruktúrna podmienka defragmentácie poznania.
C. Verejná zodpovednosť sociológie. Priame vstupy sociológov do verejného a/alebo politického diskurzu o otázkach verejného záujmu, spolupráca s občianskym sektorom, konzultácie a expertízy pre samosprávne orgány a verejnú správu všetkých úrovní.

Nadväznosť výskumného programu SÚ SAV na Priority SAV a ďalšie strategické materiály
Prioritné oblasti výskumu SÚ SAV pokrývajú všetky štyri programové prioritné oblasti Programovej témy Ľudský, sociálny a kultúrny kapitál Priorít vedy a výskumu SAV.
Programové priority SÚ SAV sú blízke aj tematickým prioritám 1 a 2, tak ako sú uvedené v návrhu programového dokumentu Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS 3) z 12. 9.2013:
1. Starnutie populácie a kvalita života
2. Multietnicita, sociálna inklúzia a problémy chudoby niektorých skupín obyvateľstva

Interdisciplinarita a spolupráca s inými ústavmi SAV a univerzitami
Výskum na ústave je trvalou súčasťou širokej vedeckej kooperácie so sociologickými pracoviskami v SR a v zahraničí. Má aj interdisciplinárne presahy a výskumné tímy udržiavajú dialóg s odborníkmi z početných príbuzných disciplín riešiacimi podobné témy a zúčastňujú sa práce v Centrách excelencie. Spolupráca presahuje SAV a väčšinou je spojená s domácimi a zahraničnými univerzitami a zahraničnými archívmi sociálnych dát.

Kultúrny a spoločenský prínos
Výsledky výskumu SÚ SAV sú expertným poznaním so širokým uplatnením v praxi. Sociologické poznatky prispievajú ku kritickej sebareflexii zmien slovenskej spoločnosti, ku kultivácii verejného diskurzu a subverzii zjednodušených stereotypných výkladov rozdeľujúcich spoločnosť. Spoločenským prínosom je aj podpora emancipácie občianskej spoločnosti ako i posilňovanie hlasu znevýhodnených skupín a ich uschopňovanie pre obhajobu vlastných záujmov. Činnosť SÚ SAV takto prispieva k podpore demokracie, k zlepšeniu kvality života ako aj k udržateľnému rozvoju spoločnosti. Nezastupiteľným a priamym spoločenským využitím výsledkov výskumu na SÚ SAV je ich využitie vo vzdelávacom procese na vysokých školách v SR a v zahraničí.

V Bratislave 2. decembra 2013
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava