Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia je najväčším a najvýznamnejším pracoviskom základného výskumu v oblasti sociológie na Slovensku. Ústav bol založený v roku 1965. Podľa medzinárodného hodnotenia ústavov SAV z roku 2022, Sociologický ústav SAV „bol a naďalej zostáva jedným z najlepších výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied“.

Sociologický ústav SAV je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu. V programe ISSP (International Social Survey Programme), ktorý je realizovaný každoročne vo vyše štyridsiatich krajinách sveta, je členom od roku 1995 a v programe Výskum európskych hodnôt (EVS - European Values Study), ktorý sa uskutočňuje s deväťročnou periodicitou, participuje od roku 1998.

Od roku 1969 ústav vydáva najvýznamnejší slovenský sociologický časopis Sociológia – Slovak Sociological Review. Od roku 1997 vychádza 4-krát ročne v slovenskej a 2-krát ročne v anglickej verzii. Časopis je evidovaný v databáze Current Contents a dlhodobo si udržuje pozíciu sociologického časopisu s najvyšším impakt faktorom v regióne strednej a východnej Európy.

Ústav (spolu s Katedrou sociológie FF UK) inicioval vznik Slovenského archívu sociálnych dát, ktorý v súčasnosti aj prevádzkuje. Slovenský archív sociálnych dát archivuje dátové súbory z kvantitatívnych výskumov realizovaných na Slovensku a bezplatne ich sprístupňuje širokej odbornej verejnosti. Sociologický ústav SAV prevádzkuje aj knižnicu, ktorej katalóg je dostupný online.

Sociologický ústav SAV dlhodobo rieši okrem domácich projektov i projekty v rešpektovaných medzinárodných grantových schémach a aktívne sa zapája do medzinárodnej vedeckej spolupráce. Ústav bol iba druhou akademickou inštitúciou na Slovensku, ktorej pracovníkovi sa podarilo získať ERC grant. Okrem domácich publikácií pracovníci SÚ SAV publikujú v etablovaných zahraničných vydavateľstvách i v prestížnych spoločenskovedných vedeckých časopisoch. Podieľajú sa tiež na pedagogickej činnosti v odbore sociológia, ako aj v príbuzných vedných odboroch.