Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS
img

Publikácie

Časopis Sociológia

Základné informácie | Cieľ a poslanie | On-line obsah |
Informácie pre prispievateľov | Odoberateľský servis | Adresa redakcie

Základné informácie

Časopis Sociológia (SK ISSN 0049 - 1225, elektronická verzia ISSN 1336-8613) vydáva dvojmesačne Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied. Časopis vychádza bez prerušenia od roku 1969. Od roku 1997 vychádza štyrikrát ročne v slovenskej verzii a dvakrát ročne v anglickej verzii pod názvom Sociológia - Slovak Sociological Review.

Hlavná redaktorka: Monika Čambáliková
Redaktorka: Jana Lindbloom

Redakčná tajomníčka: Silvia Danišová

Impakt faktor: 0.500
Poradie: 125 zo 146 v kategórii sociológia
Zdroj: 2017 Journal Citation Reports ® (Clarivate Analytics, 2018)

Obsah, abstrakty a plné texty článkov z časopisu Sociológia nájdete na stránke SAV.

Cieľ a poslanie

Sociológia publikuje pôvodné vedecké texty, pokrývajúce čo najširšiu oblasť sociologického myslenia a výskumu. Je priestorom pre odbornú diskusiu o aktuálnych spoločenských problémoch slovenskej, európskej i svetovej spoločnosti.

Časopis je indexovaný v:
 • Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L)
 • Current Contents: Social & Behavioral Sciences (Thomson ISI)
 • International Bibliography of the Social Sciences (CSA / ProQuest)
 • Journal Citation Reports/Social Science Edition (Thomson ISI)
 • Scopus (Elsevier)
 • Social Sciences Citation Index (Thomson ISI)
 • Social Services Abstracts (CSA / ProQuest)
 • SocINDEX (EBSCO)
 • Sociological Abstracts (CSA / ProQuest)
 • Worldwide Political Science Abstracts (CSA / ProQuest)
 • a v ďalších databázach

Informácie pre prispievateľov

Ponuka rukopisov
Redakcia prijíma rukopisy v slovenčine, angličtine alebo češtine výhradne v elektronickej podobe vo formáte MS Word alebo Open Office. Meno, pracovisko, kontakt na autora a odkazy v texte, ktoré by mohli prispieť k identifikácii autora, sa uvádzajú na osobitnom liste. Texty prosíme zasielať elektronicky na adresu socuedit@savba.sk. Zaslaný rukopis nesmie byť v recenznom konaní v inom časopise.

Formát rukopisu
Rozsah štúdií je 5000 až 7500 slov, recenzií 750 až 2500 slov. V prípade štúdií je súčasťou rukopisu tiež abstrakt v anglickom jazyku o rozsahu 100 slov, názov state v anglickom jazyku, kľúčové slová, abecedný zoznam literatúry, stručná informácia o autorovi a jeho adresa. Rukopisy nevraciame.

Formát bibliografických odkazov
Zoznam bibliografických odkazov musí byť úplný a spracovaný v štandarde časopisu. Príklady bibliografických odkazov:
 • ALIJEVOVÁ, D., 2006: Paralelné svety sociologických teórií. In: Sociológia 38, č. 5, s. 367-398.
 • BERGER, P. I. – LUCKMANN, T., 1999: Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: CPSDK, 216 s.
 • SCHENK, J., 2009: Émile Durkheim a problém emergencie: silná, slabá a semisilná emergencia. In: Kusá, Z. – Tížik. M. (eds.): Elementárne formy sociologického myslenia. Bratislava: SÚ SAV, s. 75-99.
Rozhodnutie o vydaní
Oponentské konanie je obojstranne anonymné. Po prvotnom posúdení redaktorom je text posudzovaný dvomi oponentami. Konečné rozhodnutie o vydaní podlieha schváleniu redakčnej rady. Rozhodnutie o vydaní sa oznámi autorovi. Redakcia nezabezpečuje jazykovú úpravu textu.

Odoberateľský servis

Ročné predplatné (vrátane poštovného) je 33,- eur, á 4,- eurá za jedno číslo.

Časopis vydáva Sociologický ústav SAV. Časopis Sociológia si možno zakúpiť v kníhkupectve VEDA na Štefánikovej 3 v Bratislave. V elektronickej podobe na stránke SAV alebo na www.ceeol.com.

Objednávky a predplatné prijíma:
Slovak Academic Press, spol. s r. o.
P.O.BOX 57
810 05 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: sap@sappress.sk

Adresa redakcie

SOCIOLÓGIA - redakcia
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika
(4. poschodie, miestnosť 99)

Telefón: (+421) (2) 52 968 125
Fax: (+421) (2) 52 962 315
E-mail: socuedit@savba.sk
Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava