Prvý archív sociálnych dát na Slovensku bol realizovaný v Sociologickom ústave SAV v rokoch 2002 až 2005. Tento archív bol vytvorený v rámci projektu VEGA č. 2/2096/22 Slovenský archív sociálnych dát, riešiteľkou úlohy bola Katarína Strapcová. Výsledkom riešenia úlohy je archivovanie dát a dokumentácie k výskumom realizovaným v Sociologickom ústave SAV v rokoch 1990 až 2005. Celkovo je v tlačenej podobe a elektronicky na CD zdokumentovaných a archivovaných 14 výskumov s dátovými súbormi prevažne z medzinárodných projektov. Katalóg výskumov archivovaných v tomto archíve nájdete tu.

Druhým projektom bola realizácia štátneho projektu vedy a výskumu Archivácia sociálnych dát a jej využitie v medzinárodných komparatívnych výskumoch, v rámci ktorého vznikol elektronický Slovenský archív sociálnych dát (SASD). Založenie a sprevádzkovanie SASD bolo vymedzené obdobím december 2003 až december 2005. Inštitucionálne SASD vznikol na Katedre sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FF UK), zadávateľom úlohy bola Slovenská akadémia vied (SAV). V súčasnosti je SASD na základe vzájomnej dohody prevádzkovaný spoločne Katedrou sociológie FF UK a Sociologickým ústavom SAV.

SASD je dostupný na adresách http://sasd.sav.sk alebo http://sasd.fphil.uniba.sk.