Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Organizačná štruktúra

Riaditeľ
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.

Zástupkyňa riaditeľa
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

Vedecký tajomník
Mgr. Robert Klobucký, PhD.

Predsedníčka vedeckej rady
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Vedecká rada
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., Štatistický úrad SR
Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., Filozofická fakulta UK
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, PhD.
Mgr. Robert Klobucký, PhD.
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.

Medzinárodný poradný výbor
prof. PhDr. Dana Hamplová, PhD., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof Erika Harris, PhD, BA, University of Liverpool
Dr Tomáš Sniegoň, Lund University

Podpredsedníčka správnej rady
Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

Správna rada
Mgr. Marianna Mrva, PhD.
Jarmila Štrbavá
Mgr. Jozef Zagrapan, PhD.

Predsedníčka dozornej rady
Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Členovia dozornej rady
Ing. Iveta Červenková
doc. PhDr. Andrej Findor, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Ústavná rada
Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD.
Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.
Mgr. Robert Klobucký, PhD.
PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
Mgr. Jana Lindbloom, PhD.
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
PhDr. Katarína Moravanská, PhD.
Mgr. Katarína Strapcová, PhD.
Mgr. Miroslav Tížik, PhD.

Sekretariát a technický úsek SÚ SAV
Emília Pribelová
Silvia Danišová
Jarmila Štrbavá

Knižnica
PhDr. Elena Kajabová
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava