Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

História

Jednými z prvých sociologických pracovísk na Slovensku boli pred rokom 1950 sociologické pracoviská v Bratislave (Anton Štefánek) a Martine (Alexander Hirner). Sociológia sa vyučovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, v Martine sa vydával prvý sociologický časopis, tzv. Sociologický sborník MS.
Po roku 1948 sa sociológia na istý čas stala neželanou "buržoáznou pavedou". Vtedajšie pokusy obhájiť právo sociológie na existenciu narážali na pevnú ideologickú bariéru, a tak už vybudované inštitucionálne základy boli viac-menej zničené.

Bezprostrednejším predchodcom samostatného Sociologického ústavu bolo tzv. oddelenie spoločenského výskumu, ktoré sa vytvorilo zásluhou vytrvalých nadšencov a priaznivcov sociológie 1. januára 1963 a fungovalo v rámci Filozofického ústavu SAV. V máji toho istého roku bolo toto oddelenie premenované na oddelenie sociologického výskumu.

Významnou udalosťou tohto obdobia bol tiež vznik Slovenskej sociologickej spoločnosti (apríl 1964).

Snahy o vytvorenie samostatného sociologického pracoviska vyústili 1. januára 1965 do vzniku Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SÚ SAV). Ťažiskom činnosti novovzniknutého ústavu bola jednak oblasť teórie a metodológie sociológie, ale tiež pedagogická činnosť a rozvíjanie domácej i zahraničnej spolupráce. Sociologický výskum sa zameriaval najmä na analýzu sociálnych dôsledkov industrializácie a kolektivizácie na Slovensku.

Medzi dôležité momenty zo začiatkov pôsobenia SÚ SAV patrí aj vznik časopisu Sociológia (1969), ktorý sa vydáva dodnes.

Existencia SÚ SAV bola opätovne ohrozená politickým dianím po vstupe sovietskych vojsk do Československa v auguste 1968. Hoci nedošlo k zrušeniu SÚ SAV, ideologický nátlak a personálne čistky v období normalizácie poznamenali jeho celkovú činnosť. Dôsledky, ktoré mala normalizácia na vývoj sociológie, možno charakterizovať "spomalenou profesionalizáciou, izoláciou od vývinu odboru vo svete....deformujúcou ideologizáciou myslenia" (Szomolányiová, S., 1995, s.161)

K 1. januáru 1975 došlo, po 10 rokoch samostatnej existencie SÚ SAV, k zlúčeniu sociologického a filozofického pracoviska a bol ustanovený Ústav filozofie a sociológie SAV (ÚFS SAV). Ťažiskom práce sekcie sociológie bol výskum sociálnej štruktúry socialistickej spoločnosti v ČSSR.

Po revolučných zmenách v novembri 1989 nastali zmeny i na ÚFS SAV a 1. júla 1990 sa obnovuje samostatný Sociologický ústav SAV. Pozornosť znovuobnoveného SÚ SAV sa sústreďuje na problematiku občianskej spoločnosti, sídelných a územných spoločenstiev, rodiny, zmien v sociálnej štruktúre, problematiku kvalitatívnej sociológie a dejín sociológie na Slovensku.

Kde sa možno dočítať viac

Szomolányiová, S., 1995: Metareflexia histórie SÚ SAV. In: Sociológia, ročník 27, č.3, s.158-162
Falťan, Ľ., 1995: Sociologický ústav - päť rokov existencie. In: Sociológia, ročník 27, č.3, s.162-171
Roško, R., 1995: Pred tridsiatimi rokmi. In: Sociológia, ročník 27, č.3, s.154-158
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava