Rok publikácie:

Monografie, kapitoly a zborníky (15)

 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Právo v meniacom sa svete práce. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 338-348. ISBN 978-80-9744-871-4. [ link ]
 • FALŤAN, Ľubomír. Slovakia Territorial self-government and international cooperation - possibilities, forms, expectations and problems. In Wybrane aspekty wspolpracy miedzynarodowej jednostek samorzadu terytorialnego. 1. vydanie. - Lódz : Narodowy institut samorzadu teritorialnego, 2023, s. 225-234. ISBN 978-83-956421-6-6.
 • FALŤAN, Ľubomír. Podoby suburbanizačných procesov mesta na hranici – reflexia problematiky na príklade Bratislavy. Recenzenti Alžbeta Sopirová, Vladimír Ira. 1. vydanie. Bratislava : Sciologický ústav SAV, v.v.i., 2023. 120 s. [ link ]
 • LINDBLOOM, Jana - STRUSSOVÁ, Jana. „Law-in-action” a sociologické možnosti skúmania práva. In Poznanie a výklad práva. Otázky metodológie : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, ktorú v dňoch 15. až 17. marca 2023 v Piešťanoch organizoval Ústav štátu a práva SAV v.v.i., Bratislava v rámci projektu APVV-19-0090 "Právna metodológia pre dobu právneho plursalizmu". Editor: Eduard Bárány ; recenzenti: Aleš Gerloch, Martin Škop, Michal Šejvl. 1. vyd. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2023, s. 60-73. ISBN 978-80-9744-871-4. [ link ]
 • MIHÁLIKOVÁ, Silvia. Gesellschaftliche Einstellungen und Diskurse zu den Themen Demokratie, Politik, Minderheiten und EU. In Das politische System der Slowakei : Konstante Kurswechsel in der Mitte Europas. 1. vyd. - Wiesbaden : Springer VS, 2023, s. 67-84. ISBN 978-3-658-42633-0. [ link ]
 • MORAVANSKÁ, Katarína. Formovanie sociológie urbanizmu v normalizačnom období. Priestorová sociológia. Recenzenti: Darina Lalíková, Mária Strussová. 1. vydanie. Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2023. 96 s. ISBN 978-80-89897-42-1 (VEGA 2/0097/21 : Vývoj priestorovej sociológie na Slovensku (1960-1990) s dôrazom na podmienky v SAV)
 • MRVA, Marianna. Die Gesellschaftsstruktur in der Slowakei: Empfundene soziale Schieflagen sowie variierende Probleme der ethnischen Minderheiten. In Das politische System der Slowakei : Konstante Kurswechsel in der Mitte Europas. 1. vyd. - Wiesbaden : Springer VS, 2023, s. 103-119. ISBN 978-3-658-42633-0.
 • MRVA, Marianna. Dôvera ako integračná sila spoločnosti a jej spoločenské súvislosti = Trust as an integrating force of society and its social context. In Dôvera (a nedôvera) vedeckých informácii – popularizácia výskumu : zborník príspevkov z 13. doktorandskej konferencie. Beáta Balogová, Stela Richnavská, Natália Vranková (eds.). 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2023, s. 8-14. ISBN 978-80-555-3070-3. [ link ]
 • MRVA, Marianna - DŽAMBAZOVIČ, Roman. Dôvera ako základný pilier sociálnej súdržnosti. In Súdržnosť na Slovensku : Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá? Eds. Pavol Kosnáč, Hugo Gloss. Prvé vydanie. - Bratislava : DEKK Inštitút, 2023, s. 87-122. ISBN 978-80-974572-0-4.
 • STRAPCOVÁ, Katarína. Postoje ku klimatickej zmene (v politicko-kultúrnom kontexte). In Zmena klímy : II. diel. Recenzenti Pavol Siman, Vladimíra Kurincová Čavojová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2023, s. 16-23. [ link ]
 • TÍŽIK, Miroslav. Výskum verejnej mienky na Slovensku - počiatky, križovatky a inštitucionálne etablovanie. In Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa. 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2023, 222-285. ISBN 978-80-246-5422-5.
 • TÍŽIK, Miroslav. Vývoj a kontexty právnej regulácie náboženského života v Česku a na Slovensku po roku 1989. In SPALOVÁ, Barbora - LUKEŠ RYBANSKÁ, Ivan. Vize zdaru, vize zmaru. 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2023, s. 151-178. ISBN 978-80-246-5623-6.
 • TÍŽIK, Miroslav. Two ways of regulating religions: The case of Czechia and Slovakia after the division of the federative state in 1992. In Contemporary Challenges to the Regulation of Religions in Europe. 1. vyd. - Porto : U.Porto Press, 2023, p. 193-210. ISBN 978-989-746-360-0. [ link ]
 • TURČAN, Ľudovít. K empirickým výskumom v dejinách slovenskej sociológie. In Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa. 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2023, s. 184-217. ISBN 978-80-246-5422-5.
 • VALKOVIČOVÁ, Veronika - KARKOŠKOVÁ, Slávka - MUSILOVÁ, Magdaléna. Pracovisko bez sexuálneho obťažovania. Ako na to? 1. vydanie. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2023. 67 s. [ link ]

Články v časopisoch (15)

 • AZEVEDO, Flavio - PAVLOVIC, Tomislav - REGO, Gabriel G. - AY, F. Ceren - GJONESKA, Biljana - BUCHEL, Ondrej. Social and moral psychology of COVID-19 across 69 countries. In Scientific Data, 2023, vol. 10, no. 1, art. no. 272. (2022: 9.8 - IF, Q1 - JCR, 2.41 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2052-4463. [ link ]
 • BAHNA, Miloslav - GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga. Inequality Concerns, Social Location, and Perception of Opportunities for Social Advancement: Czechia and Slovakia in a Comparative Perspective. In Polish Sociological Review, 2023, iss. 222, pp. 169-191. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.215 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1231-1413. [ link ]
 • BENEDEKOVÁ, Monika - ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Sektorové kolektívne vyjednávanie na Slovensku: benefity a limity. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, 2023, roč. 26, č. 1, s. 26-38. (2022: 0.4 - IF). ISSN 1335-2741. [ link ]
 • DRĄŻKIEWICZ, Elżbieta. Are You with Us or Against Us? Studying Conflicts Over Conspiracy Theories and Overcoming the Great Conspiratorial Divide. In Anthropology in action : journal for applied anthropology in policy and practice, 2023, vol. 30, no. 1, p. 12-23. (2022: 1.4 - IF, 0.454 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0967-201X. [ link ]
 • JOOSSE, Paul - ŽELINSKÝ, Dominik**. Charismatic Mimicry: Innovation and Imitation in the Case of Volodymyr Zelensky. In Sociological Theory, 2023, vol. 41, no. 3, pp. 201–228. (2022: 4.4 - IF, Q1 - JCR, 2.651 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0735-2751. [ link ]
 • KLOBUCKÁ, Stanislava - KLOBUCKÝ, Robert - VALOVIČOVÁ, Katarína - ŠIARNIK, Pavol - KOLLÁR, Branislav. Cost-effectiveness analysis of robot-assisted gait training in patients with bilateral spastic cerebral palsy. In Cost Effectiveness and Resource Allocation, 2023, vol. 21, no. 1. (2022: 2.3 - IF, Q3 - JCR, 0.53 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1478-7547. [ link ]
 • KUSÁ, Zuzana - KONEČNÁ, Simona - ORIŠKOVÁ, Dominika. Zápasy o sebaúctu v ére zbezvýznamňovania = Struggles for Self-Esteem in an Era of (gradual) Loss of Meaning. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 76-108. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. [ link ]
 • KUSÁ, Zuzana. Bývanie ako právo a bremeno. In Koncept_v00 : podoby súčasnej architektúry, 2023, roč. 2, č. 1, s. 10-21. ISSN 2730-0005.
 • MEZIHORÁK, Petr - MURGIA, Annalisa - BORGHI, Paolo - MONDON-NAVAZO, Mathilde. Representing Solo Self-Employed Workers: The Strengthening of Relations between Traditional and New Collective Actors in Industrial Relations. In Work, Employment and Society, 2023, vol. 37, iss. 4, pp. 1013-1031. (2022: 3.7 - IF, Q1 - JCR, 1.988 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0950-0170. [ link ]
 • MEZIHORÁK, Petr. Výběr předsedy/předsedkyně Úřadu na ochranu oznamovatelů protispolečenské činnosti jako tvorba státem institucionalizované eticko-politické agence = The Selection of the Chair of the Whistleblowers Protection Office in Slovakia as the Creation of State-Institutionalised Ethical-Political Agency. In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2023, roč. 59, č. 4, s. 417-439. (2022: 0.4 - IF, Q4 - JCR, 0.178 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0038-0288. [ link ]
 • MEZIHORÁK, Petr. Selecting the Chair of the Whistleblower Protection Office in Slovakia: “Fight against Corruption” as the Last (and Only) Public Interest? In Sociální studia, 2023, roč. 20, č. 1, s. 29-45. (2022: 0.127 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1214-813X. [ link ]
 • MRVA, Marianna. Dôvera alebo obavy? Súvislosti ochoty dodržiavať protipandemické opatrenia na Slovensku = Trust or Worry? The Context of the Willingness to Comply with Anti-Pandemic Measures in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 109-133. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. [ link ]
 • SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Decolonising demand for paid domestic work and childcare: Beyond dyadic relationships and Western models. In European Journal of Women's Studies, 2023, vol. 30, no. 4, pp. 440-454. (2022: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.442 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1350-5068. [ link ]
 • STRAPCOVÁ, Katarína. Klimatická zmena, zelená transformácia a environmentálne dilemy vo výskume verejnej mienky = Climate change, green transformation and environmental dilemmas in the public opinion research. In Journal socioterapie, 2023, roč. 9, č. 2, s. 19-25. ISSN 2453-7543. [ link ]
 • TORRES-ADÁN, Ángel - GENTILE, Michael. A Least Expected Ally? : Past-Communists and Ukraine’s “European Choice”. In Communist and Post-Communist Studies, 2023, vol. 56, no. 1, p. 23-59. (2022: 0.9 - IF, Q4 - JCR, 0.3 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0967-067X. [ link ]

Ostatné publikácie (23)

 • ALFREDSSON, Iris - BORNATICI, Christina - CHYLÍKOVÁ, Johana - DAUGAVIETIS, Janis - STRAPCOVÁ, Katarína. D1 Report from the Mentorship Programme 2021-2022. 1. vyd. Bergen : CESSDA, 2023. 30 p. [ link ]
 • BARŇÁKOVÁ, Miriam - VALKOVIČOVÁ, Veronika - ONDREJKA, Maroš. Tento etický kódex zakazuje extrémne prejavy sexizmu: sexuálne obťažovanie v etických kódexoch verejných vysokých škôl. In Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : zborník abstraktov. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 28-29. ISBN 978-80-223-5674-9. [ link ]
 • CAPÍKOVÁ, Silvia - TÍŽIK, Miroslav. Umelá inteligencia: sociálne a etické problémy. Správa o seminári Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV Bratislava, 24. 5. 2023. In Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2023, roč. 59, č. 4, s. 475-479. (2022: 0.4 - IF, Q4 - JCR, 0.178 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0038-0288. [ link ]
 • ČAMBÁLIKOVÁ, Monika. Daniel Gerbery: Podoby práce: sociologický pohľad = Forms of work: a sociological perspective. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 134-137. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Podoby práce: sociologický pohľad / Daniel Gerbery. - Bratislava : STIMUL, 2022. - ISBN 978-80-8127-353-7. [ link ]
 • KLOBUCKÝ, Robert. Marianna Mrva: Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku : recenzia = The phenomenon of social trust in Slovakia. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 3, s. 366 - 369. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Fenomén spoločenskej dôvery na Slovensku / Marianna Mrva. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, v. v. i., 2022. - ISBN 978-80-89897-33-9. [ link ]
 • KOMAR, Olivera - REESKENS, Tim - PETKOVSKA, Antoanela - JENSSEN, Anders Todal - STRAPCOVÁ, Katarína. European Values Study (EVS) 2017 : Method Report; Documentation update related to the final data release. In GESIS Papers, 2022, no. 7, p. 1-460. ISSN 2364-3781. [ link ]
 • KUSÁ, Zuzana. Rasizmus alebo zásluhovosť? Sociologická reflexia angažovaných interpretácií podmieňovania rodinných dávok. In O společnosti a sociologii (nejen) sociologicky : Abstrakty. 1. vyd. - Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2023, s. 11-12. [ link ]
 • KUSÁ, Zuzana. Etické bremeno projektov svojpomocnej výstavby v najbiednejších lokalitách. [ link ]
 • LINDBLOOM, Jana - STRUSSOVÁ, Jana. Rule of law and law enforcement: Rhetorical devices in competing narratives = Zápas o právny štát: rétorické nástroje v súperiacich výkladoch trestných konaní. In KLÁTIKOVÁ, Elena (prekl.). Predčasné parlamentné voľby 2023 – pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska? 1st. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, v.v.i. : Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV, 2023, s. 13. ISBN 978-80-970353-1-0. (Predčasné parlamentné voľby 2023 – pôjde Slovensko cestou Poľska a Maďarska? : vedecká konferencia. VEGA č. 2/0068/23 : Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje)
 • MIHÁLIKOVÁ, Silvia. Bútorová Zora a kol. Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme : recenzia = The elderly among us. Where we are, where we are going. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 3, s. 370 - 374. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Starší ľudia medzi nami. Kde sme, kam smerujeme / Bútorová, Zora a kol. - Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2022. - ISBN 978-80-8287-002-5. [ link ]
 • MIHÁLIKOVÁ, Silvia - ZEMAN, Milan. Nadštandardné politické strany v štandardnom systéme - Slovensko po parlamentných voľbách 2023. In O společnosti a sociologii (nejen) sociologicky : Abstrakty. 1. vyd. - Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2023, s. 12. [ link ]
 • MRVA, Marianna. A társadalmi és intézményes bizalom kisebbégi és többségi közegben – a szlovákiai magyarok és szlovákok összehasonlító elemzése. In Válságról válságra : Absztraktkötet. 1. vydanie. - Budapest : Magyar Szociológiai Társaság, 2023, s. 85. ISBN 978-615-81174-7-0. [ link ]
 • MRVA, Marianna. Čo spája konšpirácie o pandémii koronavírusu s konšpiráciami o vojne na Ukrajine. In O společnosti a sociologii (nejen) sociologicky : Abstrakty. 1. vyd. - Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2023, s. 4. [ link ]
 • POLÁKOVÁ, Viera - VALKOVIČOVÁ, Veronika - SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Digitálne technológie - pomocník alebo hrozba v partnerských vzťahoch. In Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní : zborník abstraktov. 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023, s. 11-12. ISBN 978-80-223-5674-9. [ link ]
 • POLÁKOVÁ, Viera. Elizabeth Patton: Easy Living, The Rise of the Home Office. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 5, s. 575-579. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. [ link ]
 • POLÁKOVÁ, Viera - VALKOVIČOVÁ, Veronika - SEKERÁKOVÁ BÚRIKOVÁ, Zuzana. Metodologické a etické otázky kvantitatívneho výskumu venovaného citlivým témam: Na príklade "rizikového" používania digitálnych technológií v intímnych partnerských vzťahoch. In O společnosti a sociologii (nejen) sociologicky : Abstrakty. 1. vyd. - Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2023, s. 11. [ link ]
 • STRAPCOVÁ, Katarína - BÚZIK, Bohumil. Obavy o klímu, zelená spotreba a ochota meniť naše zvyky. In O společnosti a sociologii (nejen) sociologicky : Abstrakty. 1. vyd. - Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2023, s. 10-11. [ link ]
 • TÍŽIK, Miroslav. Kusá, Zuzana: Práca na podloženej teórii v kvalitatívnom výskume = Working on grounded theory in qualitative research. In Sociológia - Slovak Sociological Review, 2023, roč. 55, č. 1, s. 142-148. (2022: 0.6 - IF, Q4 - JCR, 0.187 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0049-1225. Recenzia na: Práca na podloženej teórii v kvalitatívnom výskume / Zuzana Kusá. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, v. v. i., 2021. - ISBN 978-80-89897-29-2. [ link ]
 • TÍŽIK, Miroslav. Od výskumu religiozity Eriky Kadlecovej k medzinárodným porovnávacím výskumom. In O společnosti a sociologii (nejen) sociologicky : Abstrakty. 1. vyd. - Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2023, s. 15. [ link ]
 • TÍŽIK, Miroslav. Namiesto záveru. In Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa. 1. vyd. - Praha : Karolinum, 2023, s. 218-221. ISBN 978-80-246-5422-5.
 • TÍŽIK, Miroslav. Letné festivaly ako sviatky spoločenstva. In Kód : konkrétne o divadle, 2023, roč. 17, č. 7, s. 2. ISSN 1337-1800.
 • TOMÁSCHOVÁ, Terézia. Changes in Inequalit y of Educational Opportunity: The Long-Term Development in Germany. In International Studies in Sociology of Education, 2022, vol. 31, no. 4, p. 490-492. (2021: 0.518 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0962-0214. Recenzia na: Changes in Inequality of Educational Opportunity: The Long-Term Development in Germany / by Pia Nicoletta Blossfeld. - London : Routledge, 2018. - ISBN 978-3-658-22521-6. [ link ]
 • ZAGRAPAN, Jozef - TORRES-ADÁN, Ángel. Politické preferencia a pindividuálna ochota pomáhať ľuďom utekajúcim pred vojnou. In O společnosti a sociologii (nejen) sociologicky : Abstrakty. 1. vyd. - Olomouc : Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2023, s. 2. [ link ]