Podujatia a aktuality

Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2024 / 25

V akademickom roku 2024 / 25 otvára Sociologický ústav SAV jedno až dve miesta pre doktorandov denného štúdia. Počet doktorandov v externej forme štúdia nie je obmedzený.

Naše študentky a študenti doktorandského štúdia budú mať možnosť absolvovať doktorandské štúdium na pracovisku, ktoré je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu ISSP (International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), je vydavateľom najvýznamnejšieho slovenského sociologického časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review a spoluprevádzkovateľom Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

Náš ústav je tiež členom European Consortium for Sociological Research (ECSR), ktoré združuje popredné európske pracoviská v oblasti sociológie. Naši doktorandi sa preto môžu zúčastňovať na jarných a letných školách organizovaných konzorciom alebo sa prihlásiť do každoročnej súťaže ECSR o najlepšiu dizertačnú prácu.

Tip: Ďalšie informácie o doktorandskom štúdiu v Sociologickom ústave SAV sú v sekcii doktorandské štúdium. Informácie o doktorandskom štúdiu u nás nájdete aj v rozhovore s našou doktorandkou Mariannou Mrva.

Témy dizertačných prác v študijnom programe sociológia:

1. Ukrajinské migrantky a platená práca v domácnosti | Ukrainian migrants and paid domestic work (D/E)

Školiteľka | Supervisor: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, PhD.

Dizertačná práca prostredníctvom semi-štruktúrovaných rozhovorov a etnografie preskúma ako ukrajinské migrantky pracujúce ako pracovníčky v domácnosti a ich najímatelia vyjednávajú a interpretujú pracovné podmienky a typ kontraktu. Práca bude venovať špeciálnu pozornosť symbolickej ekonómii – ako predstava o dare, pomoci, charite a solidarite vstupuje do organizácie platených prác v domácnosti.

Based on semistructured interviews and ethnography, the PhD. thesis will focus on how Ukrainian domestic workers and their employers negotiate and conceptualise working conditions and contract. Conceptually, the thesis will examine how symbolic economy – e.g. ideas on aid, help, charity and solidarity shape organisation of paid domestic work.

2. Digitálne technológie a starostlivosť | Digital Technologies and Care (D/E)

Školiteľka | Supervisor: Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, PhD.

Dizertačná práca sa prostredníctvom etnografie a rozhovorov zameria na to, ako aktéri a aktérky používajú digitálne technológie v konaní a vo vzťahoch spojených so starostlivosťou. Práca bude vychádzať z digitálnej antropológie a STS. Konkrétna téma (a následne výber komunikačných partnerov a partneriek) závisí od závisí od záujmu doktoranda a doktorandky a bude výsledkom dohody medzi študentom/študentkou a školiteľkou. Príklady: 1. Starostlivosť o deti a digitálne technológie, 2. Starostlivosť o seniorov a digitálne technológie.

Drawing upon ethnography and interviews, the PhD thesis will examine the role of digital technologies in care practices and relationships. Conceptually, the work will be based on digital anthropology and STS. The particular theme and research participants depend upon the interest of the PhD student and agreement with the supervisor. The examples: 1. Childcare and digital technologies, 2. Elderly care and digital technologies.

3. Inštitucionálna dôvera a environmentálne postoje na Slovensku | Institutional trust and environmental attitudes in Slovakia (D/E)

Školiteľ | Supervisor: Mgr. Jozef Zagrapan, PhD.

Cieľom dizertačnej práce je preskúmať vzťah medzi inštitucionálnou dôverou a environmentálnymi postojmi na Slovensku. Téma predpokladá využitie kvantitatívnych metód na analýzu vplyvu dôvery k štátnym inštitúciám na názory jednotlivcov na environmentálne otázky a identifikovanie faktorov, ktoré tieto postoje formujú.

The aim of this dissertation is to examine the relationship between institutional trust and environmental attitudes in Slovakia. The topic assumes the use of quantitative methods to analyse the impact of trust in institutions of a state on individuals' views on environmental issues and to identify the factors that shape these attitudes.

4. Odliv mozgov zo Slovenska | Brain-Drain in Slovakia (D)

Školiteľ | Supervisor: Dr. Dominik Želinský, PhD.

Práca sa bude zaoberať komplexným skúmaním problému odlivu mozgov zo Slovensku s dôrazom na vplyv emigrácie vzdelaných jednotlivcov na kvalitu a dostupnosť vzdelávania. Ponúka holistický (celistvý) pohľad na problematiku odlivu mozgov a prispeje tak k lepšiemu pochopeniu jeho vplyvu na vzdelávací sektor a spoločenskú situáciu na Slovensku.

The thesis will provide a comprehensive investigation of the problem of brain drain from Slovakia with an emphasis on the impact of the emigration of educated individuals on the quality and availability of education. It offers a holistic view of the issue of brain drain and thus contributes to a better understanding of its impact on the education sector and the social situation in Slovakia.

5. Charizmatická autorita v slovenskej politike | Charismatic authority in Slovak politics (D/E)

Školiteľ | Supervisor: Dr. Dominik Želinský, PhD.

Práca sa bude zaoberať aplikáciou klasickej kategórie charizmatického panstva/autority, ktorý do sociologického diskurzu zaviedol Max Weber, na súčasnú slovenskú politickú scénu. Cieľom výskumu, zameraného na jednu či viac osobností slovenskej politiky 20. či 21. storočia, bude rozvoj tohoto klasického teoretického konceptu, jeho prepojenie s ďalšími existujúcimi sociologickými subdisciplínami a diskusia jeho možných prínosov pre hlbšie porozumenie slovenskej politike.

The thesis will deal with the application of the classical theoretical category of charismatic domination/authority, introduced into the sociological discourse by Max Weber, to the current Slovak political scene. The aim of the research, focused on one or more personalities of the 20th and 21st century, will be the development of this classical theoretical concept, its connection with other existing sociological sub-disciplines and the discussion of its possible benefits for a deeper understanding of Slovak politics.

6. Regulácia platformovej práce | Platform Work Regulation (D/E)

Školiteľ | Supervisor: Ing. Petr Mezihorák, Ph.D.

Povinnosti digitálnych platforiem ako sprostredkovateľov poskytovania služieb sú stanovené v právnych predpisoch štátu a odrážajú sa v obchodných podmienkach. Prostredníctvom týchto pravidiel môže štát regulovať správanie jednotlivcov a jednotlivkýň a ich prácu. Cieľom tohto projektu je opísať, ako regulácia ovplyvňuje pracovné podmienky pracovníkov a pracovníčok platforiem a ako podporuje alebo o znemožňuje ich potenciálne kolektívne konanie pri domáhaní sa lepších pracovných podmienok.

The obligations of digital platforms as facilitators of the provision of services are laid down by state legislation and are reflected in their terms and conditions. Through these rules, the state may regulate the behaviour of individuals and their work. The goal of this project is to describe how regulation influences the working conditions of platform workers and how it promotes or deters their potential collective action to claim better working conditions.

7. Práca a migrácia | Labour and Migration (D/E)

Školiteľ | Supervisor: Ing. Petr Mezihorák, Ph.D.

Na súčasných pracoviskách, často bezprostredne vedľa seba, pracujú ľudia v rôznych zmluvných vzťahoch so zamestnávateľom. Tieto rozdiely sa často prekrývajú s rôznymi migračnými skúsenosťami pracujúcich. Cieľom projektu je opísať, ako pracujúci s rôznymi pracovno-migračnými štatúty vyjednávajú svoje pracovné podmienky, najmä kolektívne naprieč kategóriami. Konkrétna výskumná otázka závisí od záujmu doktoranda/doktorandky a bude výsledkom dohody s školiteľom.

In contemporary workplaces – often next to each other – people work in different contractual relationships with their employer. These differences frequently overlap with the different migration experiences of workers. Research would explore how workers with different labour-migration statuses negotiate their working conditions, especially collectively across categories. The specific research question would depend on the interest of the PhD student and would be the result of an agreement with the supervisor.

8. Pracoviská ako miesta socializácie: hierarchia, konanie a organizačné ja | Workplaces as sites of socialization: hierarchy, agency and organizational self (E)

Školiteľka | Supervisor: Mgr. Jana Lindbloom, PhD

Téma spadá do sociológie organizácií, kde sa na pracoviská nazerá ako na priestor ďalšej a neustále prebiehajúcej socializácie. Primárnym zdrojom dát budú rozprávania o konkrétnych udalostiach pracovného života, ktoré mali formatívny charakter v zmysle prežívania a interpretácie vlastnej organizačnej pozície a subjektivity. Cieľom je analyzovať vykreslenie vzťahov a praktík, ktoré napríklad podporili buď participáciu, spolurozhodovanie a vplyv, alebo naopak diferenciáciu, vylúčenie a podriadenosť.

This topic falls within the sociology of organisations, where workplaces are seen as sites of further and ongoing socialisation. The primary source of data will be narratives of specific work-related events with a formative impact on experiencing and interpreting one's own organizational position and subjectivity. The aim is to analyse the depiction of relations and practices that, for example, fostered either participation, inclusion and empowerment, or, on the contrary, differentiation, exclusion and subjugation.

9. Právny štát, spravodlivosť a zákonnosť vo verejných diskusiách a politických zápasoch | Rule of law, justice and legality in public debates and political contestations (D)

Školiteľka | Supervisor: Mgr. Jana Lindbloom, PhD

Predmetom dizertačnej práce budú verejné debaty a kontroverzie týkajúce sa právneho štátu, zákonnosti, spravodlivosti a legitimity. Vybraný prípad konkrétneho sporu, napríklad ohľadom Úradu špeciálnej prokuratúry alebo návrhu novely trestného zákona, bude rozoberaný z perspektívy interpretatívnej sociológie, diskurznej analýzy a symbolického interakcionizmu. Cieľom je popísať hlavné výkladové rámce a argumentačné stratégie, ktoré boli zapojené do navzájom si konkurujúcich vysvetlení a politických taktík.

This dissertation will examine public debates and controversies concerning the rule of law, legality, justice and legitimacy. A chosen case of a particular controversy, for example regarding the Office of the Special Prosecutor or the proposed amendment to the Criminal Code, will be studied from the perspective of interpretive sociology, discourse analysis and symbolic interactionism. The aim is to describe the main frameworks and argumentative strategies which have been employed in competing explanations and political tactics.

D = denné štúdium, E = externé štúdium

Dátum uzávierky prihášok bude ešte upresnený (v minulom akademickom roku bol termín koniec mája). Prihlášky na štúdium sa zasielajú na Referát vedy a doktorandského štúdia Filozofickej fakulty UK. Ďalšie podrobnosti nájdete tu. Záujemcom o doktorandské štúdium odporúčame vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.