Podujatia a aktuality

Spolupráca, konflikt a legitimita v spoločnosti - 11. slovenské a české sociologické dni

Sociologický ústav SAV v. v. i.
Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV
v spolupráci s Českou sociologickou spoločnosťou

si vás dovoľujú pozvať na konferenciu

Spolupráca, konflikt a legitimita v spoločnosti - 11. slovenské a české sociologické dni

Termín konania konferencie: 10. - 13. September 2024
Miesto konania: Kongresové centrum SAV ACADEMIA Stará Lesná

Programový výbor konferencie:
Mgr. Miloslav Bahna, PhD., Sociologický ústav SAV v. v. i.; Doc. Mgr. Roman Hofreiter, PhD., FF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/SSS pri SAV, MB; Doc. Dr. Helena Kubátová, PhD., FF Univerzity Palackého v Olomouci/ČSS; PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Sociologický ústav SAV v.v. i. /SSS pri SAV; PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. FSV Univerzita Karlova

Širší programový a organizačný výbor zahŕňa aj garantujúcich jednotlivé tematické sekcie. Témy sekcií a mená garantujúcich uvádzame nižšie, anotácie ich zamerania sú v osobitnom dokumente.

Zameranie konferencie:
Názov konferencie naznačuje široké zameranie na základné procesy prispievajúce k spoločenskej stabilite či jej narúšaniu. Konkretizujú ho ďalej príspevky pozvaných prednášateľov, ktoré odznejú v plenárnych častiach konferencie (anotácie prednášok pozri v prílohe) a najmä dvanásť tematických sekcií (pozri nižšie), ktoré v odpovedi na výzvu oboch sociologických spoločností navrhli naše slovenské a české kolegyne a kolegovia a z ktorých si budete vyberať pri prihlasovaní svojho príspevku.

Prihlasovanie konferenčného vystúpenia

Návrhy na vystúpenie v niektorej sekcii konferencie očakávame do 15. apríla 2024. Návrhy (názov, kľúčové slová, abstrakt do 250 slov, zaradenie do konkrétnej sekcie, atď.) zasielajte prostredníctvom Google formulára TU.
Rozhodnutie o prijatí návrhu na vystúpenie vám bude oznámené do konca apríla 2024. Programový výbor si vyhradzuje právo zaradiť prijatý návrh do inej ako navrhnutej sekcie.


Sekcie konferencie
Podrobné anotácie zamerania sekcií sú v prílohe nižšie.

1. Kontexty obnovovania sociológie a empirického výskumu v prvej polovici 60. rokov 20. storočia.
Garantujú: Doc. Mgr. Miroslav Tížik, PhD., Sociologický ústav SAV, v. v. i.; PhDr. Martin Vávra, PhD., Sociologický ústav AVČR

2. Prínos národných sociologických spoločností k disciplinárnej, subdisciplinárnej a teoretickej profilácii českej a slovenskej sociológie
Garantujú: Doc. Dr. Dilbar Alieva, CSc., Sociologický ústav SAV, v. v. i., Mgr. Miroslav Paulíček, PhD. FSS Univerzita Palackého v Olomouci

3. Studium disability: Hranice ne/normálnosti a postižení v českých a slovenských sociálních vědách
Garantujú: Mgr. Hana Porkertová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne a Mgr. Martin Fafejta, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci

4. Environmentální sociologie a antropozoologie (human-animal studies)
Garantujú: Doc. Dušan Janák, PhD. Katedra sociológie Filozofická fakulta, UK Bratislava a Mendelova univerzita v Brne; Mgr. Katarína Strapcová, PhD., Sociologický ústav v. v. i.

5. Organizácie a inštitúcie: normatívne očakávania a uplatňované postupy
Garantujú: Mgr. Jana Lindbloom, PhD., Sociologický ústav SAV v. v. i.; Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D., FSV Karlova univerzita

6. Vzdelávacie dráhy detí a mladých ľudí: inštitucionálne rámce, spôsoby výberu, faktory a dôsledky ich voľby
Garantujú: Doc. Mgr. Roman Džambazovič, PhD., Katedra sociológie, Filozofická fakulta, UK Bratislava; Prof. PhDr. Tomáš Katrňák, PhD. Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno

7. Lokální demokracie a její legitimita v České republice a na Slovensku. Prostor střetu zájmů či spolupráce?
Garantujú: Doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci; Prof. RNDr. Ján Buček, CSc.,. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

8. Spoločnosť v (ne)bezpečí?
Garantujú: PhDr. Karol Čukan, CSc.; Sekcia sociológie armády SSS pri SAV; PhDr. Dominika Pažická Černáková, PhD., MO SR; Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

9. Sociálne a kultúrne kontexty konšpiračných teórií a dezinformácií v českom a slovenskom priestore
Garantujú: Mgr. Marie Heřmanová, PhD. Sociologický ústav AVČR v. v. i.; Mgr. Dominik Želinský , PhD., Sociologický ústav SAV v. v. i.

10. Tradice a současnost konzumace alkoholu v ČR a SR: vzorce, funkce, sociální souvislosti
Garantujú: PhDr. Jiří Vinopal, PhD., katedra sociologie FF UK Praha, Prof. Martin Bútora, CSc. IVO

11. Spotreba a spotrebiteľ: prieniky konzumerizmu do spoločnosti
Garantujú: Mgr. Milan Zeman, Sociologický ústav SAV v. v. i., doc. RNDr. František Križan, PhD., PriF UK Bratislava

12. České a slovenské vězeňství: oddělené i provázané
Garantujú: Mgr. Lukáš Dirga, Ph.D, Katedra sociologie a sociální práce, Filozofická fakulta Západočeská univerzita v Plzni, Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA, Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

13. Otvorená sekcia
Garantujú: Doc. Mgr. Roman Hofreiter, PhD., FF Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Doc. Dr. Helena Kubátová, PhD., FF Univerzity Palackého v Olomouci; PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Sociologický ústav SAV v. v. i., Mgr. Jana Strussová, PhD. , Sociologický ústav SAV v. v. i.,


Pozvané plenárne prednášky

Prof. Erika Harris, University of Liverpool
The Dilemma of Nationalism in Central and Eastern Europe

Prof. PhDr. Soňa Szomolányi, CSc. , Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Je skutočne slovenská spoločnosť polarizovaná?

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova Praha
Nepoučitelná společnost? Postoje české společnosti ke krizím

Dr. Ela Drazkiewicz, PhD, University of Lund
To trust or not to trust? Dealing with disinformation and conspiracy theories at the time of crisis

Petr Gibas, MSc., Ph.D, Sociologický ústav AV ČR
Péče o život: více-než-lidské spolu-žití, město, politika a role společenské vědy

Dr. Marek Mikuš, Ph.D ,Max Planck Institute for Social Anthropology
Financializácia domácnosti na Slovensku: ekonomicko-antropologická perspektíva

Doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D, Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzita Brno
Vězení jako trest a reprodukce statu quo

Doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D, Fakulta sociálních studií Masarykova Univerzita Brno
Města a venkov: konflikt, legitimita a různé modernity

Doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D, Sociologický ústav AV ČR
Rozšíření metabolismu: Sociologie jako mezioborový výzkum za rámec lidského


Praktické informácie

Výška konferenčného poplatku
Do výšky konferenčného poplatku sú zarátané obedy a večere 11. a 12. 9. 2024, občerstvenie počas konferencie a prenájom konferenčných priestorov.
Štandardný konferenčný poplatok: 130 eur
Znížený konferenčný poplatok (ekonomicky neaktívni účastníci, PhD. študenti): 50 eur

Ubytovanie:
Ubytovanie v KC SAV ACADEMIA (45 samostatných izieb, viaceré sú viaclôžkové) prednostne rezervujeme pre jej aktívnych účastníkov, ktorí zotrvajú na konferencii počas celého jej trvania. Záujemcovia o kratšiu účasť budú nasmerovaní k ďalším ubytovacím zariadeniam v okolí .
Informácie o ubytovaní budeme aktualizovať.


Zoznam priložených súborov:
11_SG_dni_2024_anotacie_sekcii.pdf ]
11_SG_dni_abstrakty_plenarnych_prednasok.pdf ]