Prieskum trhu

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - „Focus groups o konšpiráciách v krajinách V4“

Predmet zákazky
1. Názov predmetu zákazky - „Focus groups o konšpiráciách v krajinách V4“

2. Druh zákazky - Služby - Spoločný slovník obstarávania:
3. Hlavný kód CPV: 7930000-7 Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum verejnej mienky a štatistika
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 11 000 Euro s DPH
Predmetom zákazky je príprava zberu dát, základná pilotáž dotazníkov, zber dát podľa detailnej špecifikácie v Prílohe č. 2 tejto výzvy a dodanie dátových súborov z výskumu.

Zoznam priložených súborov:
Vyzna_VO-APVV-fokuskyV4-2023.pdf ]
Vyzva_VO_APVV-fokusky-V4-2023.docx ]