Podujatia a aktuality

Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2023 / 24

V akademickom roku 2023 / 24 otvára Sociologický ústav SAV jedno až dve miesta pre doktorandov denného štúdia. Počet doktorandov v externej forme štúdia nie je obmedzený.

Naši doktorandi budú mať možnosť absolvovať doktorandské štúdium na pracovisku, ktoré je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu ISSP (International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), je vydavateľom najvýznamnejšieho slovenského sociologického časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review a spoluprevádzkovateľom Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

Tip: Ďalšie informácie o doktorandskom štúdiu v Sociologickom ústave SAV sú v sekcii doktorandské štúdium. Informácie o doktorandskom štúdiu u nás nájdete aj v rozhovore s našou doktorandkou Mariannou Mrva.

Témy dizertačných prác v študijnom programe sociológia:

1. Ukrajinské migrantky a platená práca v domácnosti | Ukrainian migrants and paid domestic work
(Školiteľka: Zuzana Sekeráková Búriková) Forma: D/E
Anotácia: Dizertačná práca prostredníctvom semi-štruktúrovaných rozhovorov a etnografie preskúma ako ukrajinské migrantky pracujúce ako pracovníčky v domácnosti a ich najímatelia vyjednávajú a interpretujú pracovné podmienky a typ kontraktu. Práca bude venovať špeciálnu pozornosť symbolickej ekonómii – ako predstava o dare, pomoci, charite a solidarite vstupuje do organizácie platených prác v domácnosti.
Based on semistructured interviews and ethnography, the PhD. thesis will focus on how Ukrainian domestic workers and their employers negotiate and conceptualise working conditions and contract. Conceptually, the thesis will examine how symbolic economy – e.g. ideas on aid, help, charity and solidarity shape organisation of paid domestic work.
 
2. Digitálne technológie a starostlivosť | Digital Technologies and Care
(Školiteľka: Zuzana Sekeráková Búriková) Forma: D/E
Anotácia: Dizertačná práca sa prostredníctvom etnografie a rozhovorov zameria na to, ako aktéri a aktérky používajú digitálne technológie v konaní a vo vzťahoch spojených so starostlivosťou. Práca bude vychádzať z digitálnej antropológie a STS. Konkrétna téma (a následne výber komunikačných partnerov a partneriek) závisí od záujmu doktoranda a doktorandky a bude výsledkom dohody medzi študentom/študentkou a školiteľkou. Príklady: 1. Ako sa prax a identita materstva vytvára prostredníctvom digitálnych technológií? 2. Starostlivosť o deti a digitálne technológie, 3. Starostlivosť o seniorov a digitálne technológie.
Drawing upon ethnography and interviews, the PhD thesis will examine the role of digital technologies in care practices and relationships. Conceptually, the work will be based on digital anthropology and STS. The particular theme and research participants depend upon the interest of the PhD student and agreement with the supervisor. The examples: 1. How is motherhood constructed through digital technologies? 2. Childcare and digital technologies, 3. Elderly care and digital technologies.

3. Inštitucionálna dôvera a environmentálne postoje na Slovensku | Institutional trust and environmental attitudes in Slovakia
(Školiteľ: Jozef Zagrapan) Forma: D/E
Anotácia: Anotácia: Cieľom dizertačnej práce je preskúmať vzťah medzi inštitucionálnou dôverou a environmentálnymi postojmi na Slovensku. Téma predpokladá využitie kvantitatívnych metód na analýzu vplyvu dôvery v inštitúcie na názory jednotlivcov na environmentálne otázky a identifikovanie faktorov, ktoré tieto postoje formujú.
The aim of this dissertation is to examine the relationship between institutional trust and environmental attitudes in Slovakia. The topic assumes the use of quantitative methods to analyse the impact of trust in institutions on individuals' views on environmental issues and to identify the factors that shape these attitudes.

4. Dôvera v politické inštitúcie na Slovensku a v medzinárodnom kontexte | Trust in political institutions in Slovakia and in the international context
(Školiteľ: Robert Klobucký) Forma: D/E
Anotácia: Dizertačná práca sa pokúsi preskúmať a zosumarizovať jednotlivé sociologické teórie, ktoré sa venujú fenoménu inštitucionálnej dôvery s dôrazom na politické inštitúcie. Súčasťou práce bude analýza dát z empirických výskumov o inštitucionálnej dôvere uskutočnených na Slovensku a vo svete. Analyzované a porovnávané budú dáta predovšetkým z renomovaných medzinárodných komparatívnych výskumov ako EVS, ISSP a ESS. Práca sa bude snažiť preskúmať platnosť jednotlivých sociologických teórií vysvetľujúcich inštitucionálnu dôveru v slovenských podmienkach ako i špecifiká vývoja inštitucionálnej dôvery na Slovensku v porovnaní s inými krajinami. Cieľom práce bude i skúmanie vzťahu medzi tým odkiaľ čerpáme informácie, a tým do akej miery dôverujeme politickým inštitúciám.
The dissertation will examine and summarize the individual sociological theories that address the phenomenon of institutional trust with emphasis on political institutions. Part of the work will be the analysis of data from empirical research on institutional trust carried out in Slovakia, and in the world. Data will be analyzed and compared mainly from reputable international comparative research such as EVS, ISSP and ESS. The disertation thesis will seek to examine the validity of individual sociological theories explaining institutional confidence in Slovak conditions as well as the specifics of development institutional trust in Slovakia compared to other countries. The aim is also to explore the relationship between information sources and the extent of confidence in political institutions.

5. Cirkvi ako aktér v systéme verejných služieb na Slovensku | Churches as an Actor in the Public Services in Slovakia
(Školiteľ: Miroslav Tížik) Forma: D/E
Anotácia: Od prijatia zákonov o náboženskej slobode a registrácií cirkví a náboženských spoločností sa na Slovensku mnohé uznané náboženské skupiny začali angažovať v rôznych sociálnych službách, ktoré pôvodne zabezpečoval štát. V niektorých oblastiach (zdravotné a sociálne služby) vstúpil do verejných služieb popri súkromných aktéroch, v iných oblastiach dopĺňa funkcie verejných aktérov a štátu (školstvo, väzenstvo, ozbrojené sily). Cieľom projektu bude analýza dôsledkov opatrení štátu vo vzťahu k rôznym náboženským aktérom a ich reálnym možnostiam a obmedzeniam pri pôsobení vo vybranej oblasti verejných služieb v priebehu posledných tridsiatich rokov.
Since the adoption of the Religious Freedom and Church Registration Acts many recognized religious groups in Slovakia have become involved in various social services that were originally provided by the state. In some areas (health and social care) they have entered public services alongside private actors, while in other areas they complement the functions of public actors and the state (education, prisons, armed forces). The aim of the project will be the analysis of the consequences of the state politics towards different religious actors and on their real opportunities and restrictions in their interventions in particular domaine of public services during the last thirty years.

6. Sociálno-priestorové transformácie konfesionálnej štruktúry na Slovensku | Social and Spatial Transformations of Confessional Structure in Slovakia 
(Školiteľ: Miroslav Tížik) Forma: D/E
Anotácia: Výsledky sčítania obyvateľstva, realizované na Slovensku od druhej polovice 19. storočia umožňujú veľmi detailne rekonštruovať regionálnu situovanosť rôznych náboženských skupín. Je možno sledovať transformáciu bášt hlavných konfesií na Slovensku a to či už v pretrvávajúcej stabilite základných štruktúr, či v ich premenách smerom k zmene konfesionálnej štruktúry niektorých oblastí alebo aj ich sekularizácie. Cieľom výskumu bude testovať viaceré teoretické koncepty vysvetľujúce náboženskú zmenu alebo stabilitu na základe regionálnych a obecných štruktúr na Slovensku.
The results of population censuses carried out in Slovakia from mid of 19 Century allow a very detailed reconstruction of the regional situation of different religious groups. It is possible to trace the transformation of the bases of the main denominations in Slovakia, whether in the persistent stability of the basic structures or in their transformations towards a change in the confessional structure of some areas or even their secularization. The aim of the research will be to test several theoretical concepts explaining religious change or stability on the basis of regional and communal structures in Slovakia.

7. Študenti z Ukrajiny na slovenských univerzitách | Students from Ukraine at Slovak universities
(Školiteľ: Miloslav Bahna) Forma: D/E
Anotácia: Počet vysokoškolákov z Ukrajiny na slovenských univerzitách začal v posledných rokoch prudko narastať, pričom tento nárast bol na Slovensku rýchlejší ako v Česku alebo v Poľsku. Koncom roku 2022 sa počet študentov z Ukrajiny na Slovensku oproti roku 2021 zdvojnásobil na viac ako 10 000 študentov. Témou dizertačnej práce bude vysvetliť príčiny tohto rýchleho rastu – ide primárne o úspech regrutačných aktivít slovenských univerzít, alebo je to dôsledok narastajúceho dopytu? Prečo prichádza na slovenské univerzity relatívne viac študentov ako na univerzity do Česka alebo Poľska? Aký dopad na študentskú mobilitu má vojenská agresia Ruska? Druhým potenciálnym okruhom záujmu bude analyzovať selektivitu tejto mobility – do akej miery je vzdelanostné a socio-ekonomické zázemie prichádzajúcich študentov odlišné od profilu vysokoškolských študentov na Ukrajine? Súvisí rozhodnutie študovať na Slovensku viac s kultúrnym alebo s ekonomickým kapitálom ukrajinských rodín?
The number of undergraduate students from Ukraine at Slovak universities has started to increase sharply in recent years, and this increase has been faster in Slovakia than in the Czech Republic or Poland. Compared to 2021, by the end of 2022, the number of students from Ukraine in Slovakia has doubled to more than 10 000 students. The topic of the dissertation will be to explain the reasons for this rapid growth - is it primarily the success of the recruitment activities of Slovak universities, or is it a consequence of an increasing demand? Why do relatively more students come to Slovak universities than to universities in the Czech Republic or Poland? What is the impact of Russia's military aggression on student mobility? A second potential area of interest will be to analyze the selectivity of this mobility - to what extent is the educational and socio-economic background of incoming students different from the profile of university students in Ukraine? Is the decision to study in Slovakia more related to the cultural or economic capital of Ukrainian families?

D = denné štúdium, E = externé štúdium

Dátum uzávierky prihášok bude ešte upresnený (v minulom akademickom roku bol termín koniec mája). Prihlášky na štúdium sa zasielajú na Referát vedy a doktorandského štúdia Filozofickej fakulty UK. Ďalšie podrobnosti nájdete tu. Záujemcom o doktorandské štúdium odporúčame vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.