Podujatia a aktuality

Ruská komunita v České republice: pluralismus sociokulturních identit

V stredu 8. 6. o 13.30 sa uskutoční seminár SÚ SAV. Seminár prebehne hybridnou formou.

S prednáškou Ruská komunita v České republice: pluralismus sociokulturních identit na ňom vystúpi Irina Šulc, doktorandka oboru Historická sociológia, Fakulta Humanitních studií, Karlova Univerzita.

Krátky popis príspevku:
Příspěvek je věnován pokusu o zachycení sociokulturní identity příslušníků ruské komunity v České republice spojenému se snahou o zkonstruování typologie, umožňující určité rozlišení v rámci daného celku. Otázka identity se ve společenských a humanitních vědách klade relativně často, zároveň ale vyvolává některé kontroverze. Bulharsko-francouzský filosof a sociolog Tzvetan Todorov dokonce hovoří o nepříliš dobré pověsti kolektivní identity, která vede k „podezření, že představuje jakési spiknutí proti individuální svobodě“. K tématu kolektivní identity, které je v centru našeho odborného zájmu, přistupujeme z historicko-sociologické perspektivy; zároveň se ovšem musíme vyrovnat i s určitými skutečnostmi, které tento záměr komplikují; jedná se především o fragmentaci ruské historické tradice, poddeterminovanost pojmu ruská identita, migrační charakter zkoumané kolektivity a vliv nového sociálního prostředí. Teoretické úvahy o pluralitě sociokulturních identit zakládáme na inspiraci, kterou přináší typologie Roberta K. Mertona týkající se různých způsobů adaptace na změnu sociokulturní situace. Inovativní potenciál takového přístup se pokusíme ukázat v jeho adaptaci na problematiku, kterou lze vyjádřit v pojmech „ruská identita – česká společnost“. Uvedená problematika byla sledována prostřednictvím empirického výzkumu historického vědomí Rusů prováděného v letech 2020-2021 metodou biografických a polostrukturovaných hloubkových rozhovorů v rámci projektu SVV FHS UK č. 260 608 / 2020 „Čeští Rusové a křižovatky moderních a soudobých dějin: životopisná interview“ (výběr narátorů probíhal na základě jejích sebeidentifikace). Cílem tohoto příspěvku je ukázat, jak je možné se od Mertonem navrženého typologického přístupu dostat k pochopení specifiky jednotlivých typů identity, a to i se zřetelem na období před resocializací, vliv nových sociálních struktur, výběr adaptační strategie v novém prostředí, následné sociální jednání, přijaté hodnoty a přesvědčení.

Prednáška bude v českom jazyku. Seminára sa môžete zúčastniť buď prezenčne na Sociologickom Ústave SAV na Klemensovej 19 v miestnosti č. 105, alebo online prostredníctvom platformy ZOOM.

Link: https://us02web.zoom.us/j/83114384514?pwd=dnZrNmI0SU4rdjk0WmU3WGlHVkVxQT09