Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Prieskum trhu

Výzva na predkladanie ponúk - Prieskum Pretest ISSP 2022

Sociologický ústav SAV ako verejný obstarávateľ zadáva Výzvu na predkladanie ponúk. Zákazka je zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Predmet zákazky: Prieskum Pretest ISSP 2022

Lehota na predkladanie ponúk: 15. marca 2021 do 12:00 hod.

Podrobnosti nájdete v prílohe.

Ďalšie informácie k výskumu:

Výskum bude slúžiť ako pretest pre novonavrhované otázky pre medzinárodný komparatívny výskum ISSP 2022 Rodina a rodové roly. Slovenský tím ISSP je súčasťou skupiny, ktorá navrhuje dotazník ISSP 2022. Predbežný návrh dotazníka k Priesku Pretest ISSP 2022 je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
[ ISSP2022_pretest_predbezny_dotaznik.pdf ]
[ Vyzva_na_predkladanie_ponuk_pretest_ISSP2022.pdf ]
[ Vyzva_na_predkladanie_ponuk_pretest_ISSP2022.docx ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava