Podujatia a aktuality

Podoby slobody - 9. slovenské a české sociologické dni

Vážené členky a členovia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu Podoby slobody - 9. slovenské a české sociologické dni, ktorú organizuje Slovenská sociologická spoločnosť SAV a Sociologický ústav SAV v dňoch 21. – 22. novembra 2019 v Kongresovom centre SAV Smolenice.

NOVÉ:

Správa z konferencie

Program konferencie

Kniha abstraktov


Zameranie konferencie

Konferencia je venovaná sociologickej reflexii vývoja českej a slovenskej spoločnosti po roku 1989. Zameria sa na meniace sa podmienky, podoby a dôsledky slobody ako individuálneho a skupinového úsilia a na analýzu skúmaných procesov ako súčasti globálnych premien. Konferencia bude mať tri poldenné časti. Začnú plenárnym zasadnutím a pokračovať budú v rozdelení do dvoch sekcií. Plenárne zasadnutia sa zamerajú na nasledujúce oblasti:

Prvou oblasťou je reflexia konceptov a teoretických perspektív, ktoré boli používané na objasnenie systémových zmien po roku 1989 a skúmanie aspektov individuálneho, skupinového či societálneho života, ktoré boli dovtedy mimo sociologického záujmu alebo existovali len v latentnej podobe. Pozornosť bude venovaná aj dialógu so svetovou sociológiou a recepcii a cirkulácii teoretických pojmov a perspektív a vzťahu medzi sociologickou teóriou a ideológiou.

Druhou oblasťou sú meniace sa inštitucionálne a organizačné predpoklady a podmienky slobodného utvárania života jednotlivcov a spoločenstiev. V tejto časti sa konferencia bude venovať zmenám na makroúrovni (legislatívnym a inštitucionálnym zmenám, zmenám v rozdelení právomocí, kompetencií a zdrojov, vo verejných politikách, informačných a kultúrnych zdrojoch a médiách) v globálnom kontexte a ich dôsledkom.

Treťou oblasťou je mikroúroveň spoločenského života - individuálne prežívanie a využívanie meniacich sa možností slobody, individualizácia a diverzifikácia životných štýlov a hodnotových orientácií a tiež vzťah súkromného a verejného, vnímanie rovnosti a nerovností, otázky solidarity, sociálny odstup a účasť na veciach verejných.

Súčasťou konferencie bude aj stretnutie výborov našich vedeckých spoločností a šéfredaktorov Sociológie a Sociologického časopisu.

Návrhy príspevkov (názov, zaradenie do tematického okruhu a abstrakt príspevku v rozsahu do 250 slov) a prihlášky na konferenciu je potrebné zaslať do 21. júna 2019 na adresu organizátorov prostredníctvom prihlasovacieho formuláru.

Praktické a technické ustanovenia

Príchod účastníkov sa predpokladá v stredu 20. 11. 2019 v predvečer konferencie tak, aby rokovanie mohlo začínať 21. 11. 2019 od deviatej ráno. Záver konferencie je plánovaný na piatok 22. 11. 2019, konferencia bude končiť obedom.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu kongresového centra je možné zabezpečiť individuálne ubytovanie len pre 50 účastníkov. Polovica miest je rezervovaná pre účastníkov z Českej republiky. Kapacita konferencie je však výrazne vyššia. Počet ubytovaných v kongresovom centre sa môže v prípade záujmu o zdieľané ubytovanie zvýšiť a záujemcovia o konferenciu môžu na miesto konferencie aj dochádzať. V prihlasovacom formulári je potrebné veci
ohľadne ubytovania špecifikovať.

Kongresový poplatok je vo výške 170, 120 a 70 eur. Suma je stanovená pre individuálne ubytovanie a v závislosti od počtu nocí ubytovania. Poplatok vo výške 70 eur je pre účasť bez ubytovania v KC Smolenice. V prípade zdieľaného ubytovania bude výška poplatku nižšia.

Poplatok 170 eur zahŕňa ubytovanie v KC Smolenice počas dvoch nocí (z 20. na 21. novembra a z 21. na 22. novembra) a plnú penziu počas dvoch dní. V konferenčnom poplatku je ďalej zahrnutý prenájom konferenčných priestorov, občerstvenie a materiál.

Úhradu konferenčného poplatku je potrebné vykonať na účet Sociologického ústavu uvedený v prihlasovacom formulári najneskôr do 30. 9. 2019.

Zoznam priložených súborov:
Program_podoby_slobody.pdf ]
Strucna_sprava_o_konferencii_Podoby_slobody_20_22_11_2019.pdf ]