Podujatia a aktuality

Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt

4. - 5. október 2018, Malé konferenčné centrum SAV Bratislava

Organizátori a partneri konferencie: Sociologický ústav SAV, Ústav populačných štúdií FSS Masarykovej univerzity, Friedrich Ebert Stiftung a sekcia metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

Ciele konferencie

Cieľom konferencie je prispieť k objasneniu viacerých otázok týkajúcich sa stability a zmien v hodnotách obyvateľov strednej Európy, a osobitne obyvateľov Českej a Slovenskej republiky v posledných troch desaťročiach. Koncept lojality organizátori chápu veľmi široko, okrem iného aj ako ochotu jednotlivca či skupiny osôb dodržiavať záväzky voči organizácii, štátu alebo národu, voči inštitúcii, alebo i voči určitému presvedčeniu či ideológii.

Prezentované príspevky a diskusia k nim budú hľadať odpovede na otázky, ako sa vyvíjali a v akých súvislostiach menili naše:

- lojality a záväzky k rôznym spoločenským inštitúciám a normatívnym princípom
- okruhy solidarity
- hodnotová súdržnosť skupín
- spoločenská dôvera a dôvera k inštitúciám a tiež
- názory na demokratický režim.

Očakávame, že uvažovanie o týchto otázkach bude reflektovať teoretický výskum v príslušných oblastiach a zároveň sa bude opierať o komparatívne analýzy údajov z opakovaných reprezentatívnych empirických zisťovaní ako sú EVS, ISSP a ďalšie realizovaných v oboch krajinách.
Vítané sú aj príspevky založené na štatistických údajoch, analýze dokumentov či iných druhov kvalitatívnych dát, ak ich dáta/materiál pokrýva viac časových bodov aspoň v jednej z republík.

Program konferencie

BLOK I
Demokracia á la carte?
Silvia Miháliková, Milan Zeman, SÚ SAV, Bratislava

Voliči českých populistických stran: odcizení, protest nebo sen?
Roman Chytilek, ÚPS FSS MU Brno

Vývoj spoločenskej dôvery v Čechách a na Slovensku
Robert Klobucký, Marianna Mrva, SÚ SAV, Bratislava

Trust in Transition: Legitimacy of democracy and trust in institutions Czech Republic, EVS 1991, 1999, 2008
Markéta Sedláčková, Jiří Šafr, Sociologický ústav AV ČR Praha

BLOK II
Sociální tolerance, (post)materialismus a religiozita
Beatrice Chromková-Manea, Ladislav Rabušic, ÚPS FSS MU Brno

Náboženskosť veriacich a ľudí bez vyznania. Podobnosti a rozdiely za štvrťstoročie
Miroslav Tížik, SÚ SAV Bratislava

BLOK III
Tři aspekty deinstitucionalizace manželství
Petr Fučík, Beatrice Chromková-Manea, ÚPS FSS MU Brno

Vývojové trendy súčasnej rodiny
Mária Suríková, SÚ SAV Bratislava

„Typický“ muž – „typická“ žena: Tradičný rodový stereotyp a rodové roly optikou mužov a žien v česko-slovenskom priestore.
Alexandra Matejková, SÚ SAV Bratislava

BLOK IV
Práca ako hodnota - rozdiely v preferenciách jednotlivých aspektov práce a zamestnania v česko-slovenskom priestore
Bohumil Búzik, SÚ SAV Bratislava

Sociálne nerovnosti: názory, očakávania a súvislosti vo výskume EVS
Katarína Strapcová, SÚ SAV, Bratislava

Starosť o druhých v spoločnosti individuálnej zodpovednosti
Zuzana Kusá, SÚ SAV, Bratislava


Kontakt: Zuzana Kusá: zuza.kusa@savba.sk; Beatrice-Elena Chromková – Manea: manea@fss.muni.cz

Zoznam priložených súborov:
Buzik.pdf ]
Chromkova_Rabusic.pdf ]
Chytilek.pdf ]
Fucik_Chromkova.pdf ]
Kusa.pdf ]
Lojalita_a_protest_program.pdf ]
Matejkova.pdf ]
Mihalikova_Zeman.pdf ]
Mrva_Klobucky.pdf ]
Sedlackova_Safr.pdf ]
Strapcova.pdf ]
Surikova.pdf ]
Tizik.pdf ]

foto0 foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8