Podujatia a aktuality

Metodologické otázky skúmania hodnôt – EVS 2017

Projekt APVV č. 15-0653 Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe
a
Sekcia metodológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV

pozývajú dňa 13. júna 2017 od 14:00 do 15:30 na seminár
Metodologické otázky skúmania hodnôt – EVS 2017

Na seminári vystúpia:

Dr. Petr Fučík (FSV MU Brno):
EVS2017 a rodina. Využitelnost EVS 2017 pro výzkumné otázky z oblasti sociologie rodiny

Anotácia: Možnosti indikace postojů, hodnot a chování, spojených s koncepty deinstitucionalizace rodiny/manželství, změn genderových rolí, křehkosti vztahů, vynořující se dospělosti, poklesu/odkládání porodnosti: Shrnutí indikátorů /otázek obsažených v návrhu dotazníku EVS2017 (co máme k dispozici?) Re-konstrukce jejich konceptuálního zakotvení (co tím vlastně měříme?) Formulace potřeb a návrh doplňkových indikátorů/otázek (co bychom rádi ještě měřili a jak?)

Doc. Dr. Roman Chytilek (FSV MU Brno):
„Kdyby zítra byly volby“: Stranické preference, identifikace nebo sympatie v EVS dotazníku 2017?

Anotácia: Nová verze EVS dotazníku vypustila otázku na respondentovu volbu politické strany v minulých volbách (reported previous vote choice) a nahradila ji novou otázkou, která má měřit aktuální stranickou preferenci (v originále "Which political party appeals to you most?"). Její překlad a využití v prostředí společností (a hlavně stranických
systémů) středo- a východoevropských zemí ovšem naráží na některé netriviální kontextuální problémy. O nich příspěvek diskutuje a navrhuje možná řešení.

Dr. Zuzana Kusá (SÚ SAV):
EVS 2017 a skúmanie peripetií sociálneho univerzalizmu

Anotácia: Príspevok reaguje na badateľný rozmach partikularistických solidarít na Slovensku ale aj v strednej Európe, upriamuje pozornosť na sociálny univerzalizmus ako jednu z kľúčových európskych hodnôt a predstavuje metodológiu skúmania vývoja solidárnych postojov, navrhnutú vo výskumnom projekte APVV 15-0653, ktorá
kombinuje analýzu politického diskurzu, kvalitatívneho skúmania (fókusové skupiny) s analýzou údajov z EVS 2017 a predchádzajúcich vĺn.

Miesto: Budova ústavov spol. vied SAV Klemensova 19 Bratislava 4. posch. č. 94

Správa o stretnutí tímov EVS SR - ČR [ Report_Meeting_in_Bratislava_13_June_2017.pdf ]