Podujatia a aktuality

Seniori v spoločnosti: problémy a riešenia

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, Východoslovenská pobočka SSS pri SAV a Sociologický ústav SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému:

Seniori v spoločnosti: problémy a riešenia

Program semináru:
Dilbar Alieva (SÚ SAV): Stretnutia so starobou v životnej situácii jednotlivca
Jarmila Filadelfiová (IVPR): Postavenie a problémy starších ľudí na Slovensku: vybrané oblasti a možnosti riešenia
Lenka Kvašňáková (FF PU v Prešove): Trendy v dlhodobej starostlivosti o seniorov na Slovensku
Beáta Balogová (FF PU v Prešove): Maltreatment - zlé zaobchádzanie so seniormi 
Denisa Šoltésová (FF PU v Prešove): Socioterapeutické aspekty humánno- animálnych interakcií
Ľubica Volanská (EtÚ SAV): Telo ako súčasť diskurzu o starobe a starnutí

Seminár sa uskutoční dňa 12. júna 2015 v čase medzi 13.30 a 17.00. v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č. dv.94)

Doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc.,
vedúca sekcie sociologickej teórie SSS pri SAV