Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Seniori v spoločnosti: problémy a riešenia

Sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, Východoslovenská pobočka SSS pri SAV a Sociologický ústav SAV srdečne pozývajú na teoretický seminár na tému:

Seniori v spoločnosti: problémy a riešenia

Program semináru:
Dilbar Alieva (SÚ SAV): Stretnutia so starobou v životnej situácii jednotlivca
Jarmila Filadelfiová (IVPR): Postavenie a problémy starších ľudí na Slovensku: vybrané oblasti a možnosti riešenia
Lenka Kvašňáková (FF PU v Prešove): Trendy v dlhodobej starostlivosti o seniorov na Slovensku
Beáta Balogová (FF PU v Prešove): Maltreatment - zlé zaobchádzanie so seniormi 
Denisa Šoltésová (FF PU v Prešove): Socioterapeutické aspekty humánno- animálnych interakcií
Ľubica Volanská (EtÚ SAV): Telo ako súčasť diskurzu o starobe a starnutí

Seminár sa uskutoční dňa 12. júna 2015 v čase medzi 13.30 a 17.00. v zasadačke Filozofického ústavu SAV (Klemensova 19, IV. posch., č. dv.94)

Doc. PhDr. Dilbar Alieva, CSc.,
vedúca sekcie sociologickej teórie SSS pri SAV
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava