Podujatia a aktuality

Dvadsaťpäť rokov rozmanitosti / diverzifikácie slovenskej a českej sociológie

Pozvánka na Siedme Slovensko-české sociologické dni
Dvadsaťpäť rokov rozmanitosti/diverzifikácie slovenskej a českej sociológie
28.máj 2015
Dom Európskej Únie, Palisády č. 29, Bratislava

Usporiadateľ: Sociologický ústav SAV a Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV

Programový výbor konferencie: Doc. Dr. Dilbar Alieva, CSc., Dr. Bohumil Búzik, PhD. , PhDr. Zuzana Kusá, CSc. a Mgr. Katarína Strapcová, PhD. - Sociologický ústav SAV

Zameranie konferencie
V poradí siedme stretnutie slovenských a českých sociológov sa zameria na časový úsek, v ktorom česká a slovenská sociológia získali priestor na relatívne slobodnú voľbu výskumných tém, teoretických a metodologických prístupov a nové možnosti dialógu s európskou a svetovou sociológiou.
Konferencia chce prispieť ku kritickému uvažovaniu o konceptuálnych rámcoch a pojmoch, ktoré sa objavili v súvislosti s témami spoločenskej dynamiky 90.tych rokov a prvého desaťročia 21. storočia. Bude priestorom pre reflexiu konceptuálnych rámcov, ktoré boli typické pre sociológiu tohto obdobia, a ich prínosu pre skúmanie premien rôznych oblastí života spoločností. Pozornosť bude venovať aj novým výskumným témam, ktoré sa objavili v slovenskej a českej sociológii v uplynulom štvrťstoročí a tiež témam, ktoré sa dostali do úzadia, respektíve stratili sa zo zorného poľa sociológie.

Program konferencie
Konferencia bude prebiehať v pléne. Doobedňajšie a poobedňajšiu časť rokovania otvoria pozvané prednášky zamerané reflexiu teoreticko-metodologického vývoja slovenskej/ českej sociológie a foriem dialógu s európskou a svetovou sociológiou. Záujemkyne a záujemcovia o aktívnu účasť môžu svoje príspevky prihlásiť do niektorého z nasledujúcich tematických blokov:

1 Občianska spoločnosť a nové formy združovania
2 Spoločenská štruktúra, spoločenské rozdiely a nerovnosti
3 Modernizácia, tranzícia a transformácia ako objekt sociologického výskumu
4 Identity, pamäť a kultúra

Termín pre zaslanie abstraktov príspevkov: do 15. apríla 2015! O definitívnom programe konferencie a výbere príspevkov rozhodne programový výbor do 30. apríla 2015. Po tomto termíne budú účastníkom zasielané aj organizačné pokyny.

Súčasťou konferencie je aj pracovné stretnutie výborov oboch sociologických spoločností. Uskutoční sa v predvečer konferencie 27. 5. 2015 v Bratislave. Bližšie informácie budú nasledovať.

Zoznam priložených súborov:
7_SC_dni_2015_prakticke_informacie.docx ]
Konferencia_28_5_2015_Program_final.pdf ]
Konferencia_28_5_2015_abstrakty.pdf ]