Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

Konkurz na miesto vedeckého pracovníka

Riaditeľ Sociologického ústavu SAV v Bratislave vypisuje konkurz na miesto vedeckého pracovníka.

Požiadavky:

- minimálna vedecká hodnosť na úrovni profesor alebo doktor vied (DrSc.) v odbore sociológia alebo v príbuzných odboroch (politické vedy, sociálna psychológia, sociálna antropológia)
- schopnosť garantovať PhD. štúdium v odbore 3.1.4. sociologická teória a metodológia
- splnenie podmienok vyplývajúcich zo zákona vo verejnom záujme (bezúhonnosť).

Predpokladaný začiatok pracovného pomeru: 1. február 2015.

Rozsah pracovného pomeru: 100% úväzok.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s vedeckým životopisom (obsahujúcim telefonický a mailový kontakt na uchádzača), zoznamom publikácií a ohlasov a výpisom z registra trestov doručte v zalepenej obálke najneskôr do 15. januára 2015 osobne alebo poštou na adresu:

Sekretariát SÚ SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Obálky označiť nápisom: Konkurz

Mgr. Robert Klobucký, PhD.
riaditeľ SÚ SAV

V Bratislave 18. 12. 2015

Zoznam priložených súborov:
[ konkurz_SU_SAV.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava