Podujatia a aktuality

Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia.

Slovenská verejnosť, diskurz a politika na sklonku 60. rokov 20. storočia.

6.-7. 11. 2014, Bratislava

Organizátori:
Sociologický ústav SAV, Ústav politických vied SAV, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK v Bratislave, Filosofický ústav AV ČR

Prípravný a organizačný výbor:
Norbert Kmeť, Miroslav Tížik, James Krapfl, Tatiana Bužeková, Joseph Grim Feinberg, Jan Mervart

Miesto konania:
Budova spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava, zasadačka č. d. 94 (4. poschodie).

Program konferencie

6. 11. 2014
10.00 – 10.30 Otvorenie (vedúci projektu, riaditelia SÚ SAV, ÚPV SAV, vedúca KEM FiFUK a zástupca FÚ AV ČR)

10.30 – 12.30 Spoločenská štruktúra a verejná mienka v rokoch 1967 – 1969 (moderuje M. Tížik)
Bohumil Búzik: Nerovnosti na ceste k rovnosti. K výskumu sociálnej stratifikácie v Československu v roku 1968
Markéta Škodová: Pavel Machonin: Slovo o výzkumu československé společnosti
Martin Vávra, Tomáš Čížek: Veřejné mínění a jeho výzkum na přelomu šedesátých a sedmdesátých let

12. 30 – 14.00 Obed
14.00 – 16.00 Rôzne podoby reformy I. (moderuje N. Kmeť)
Miroslav Londák: Šikova reforma a tendencie k samosprávnym formám riadenia ekonomiky.
Štefan Šutaj: Národnostné práva na prelome 60 - 70. rokov
James Krapfl: Miestne akčné programy v obrodnom procese
Dalibor Státník: Společenské organizace Slovenské národní fronty v okrese Svidník v letech 1968-1969. Komparatiní studie

16.00-16.30 Prestávka

16.30 – 18.00 Rôzne podoby reformy II. (moderuje J. Marušiak)
Jaroslav Pažout: Studentské hnutí v Československu v období Pražského jara
Jan Mervart: Hledání slovenského marxistického humanismu
Joseph G. Feinberg: Ako sa stali proletári občanmi a naopak

7. 11. 2014
9.00-10.30 Kultúra a politika (moderuje J. Mervart)
Pavel Matejovič: Kultúrne časopisy a spisovatelia na Slovensku v rokoch 1968-69
Juraj Marušiak: Časopis Kultúrny život ako súčasť občianskej spoločnosti v roku 1968
Zdeněk Doskočil: Ladislav Novomeský a vznik Nového slova v éře tzv. pražského jara

10.30 – 11.00 Prestávka

11.00 – 12.00 Tiene okupácie (moderuje J. G. Feinberg)
J. Luke Ryder: Dvadsať päť rokov mieru? Oslavy Slovenského národného povstania v predvečer normalizácie
Dobrota Pucherová: August 1968 v slovenskej poézii

12.00 – 13. 30 Obed

13.30 – 15.00 Cirkvi a náboženstvo (moderuje T. Bužeková)
Jan Pešek: Spory a konflikty vnútri rímskokatolíckej cirkvi
Norbert Kmeť: Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku a rok 1968
Miroslav Tížik: Religiozita na Slovensku v obrodnom období konca 60-tych rokov

15. 00 – 16.00 Spätný pohľad na rok 1968 (moderuje James Krapfl)
Tatiana Bužeková, Táňa Grauzelová: Lokálne interpretácie politických zmien v a po roku 1968
Milan Zeman: Názory súčasnej verejnosti na udalosti v roku 1968

16.00 Záver konferencie

Abstrakt konferencie:
Cieľom vedeckej konferencie je rozvinúť diskusiu o alternatívnych pohľadoch na zmeny v Československu v zlomovom období rokov 1968-1969. Zatiaľ čo hlavná časť spoločenskovedných analýz tohto obdobia sa zameriava na „veľké“ politické zmeny, súvisiace s vtedajšími medzinárodnopolitickými vzťahmi a zmenami vo vládnucej Komunistickej strane Československa, cieľom konferencie bude pohľad „zdola“, z pozície rôznych kolektívnych aktérov, ktorí boli spolutvorcami ducha obrodného procesu na jar v roku 1968 – kultúrne a spoločenské organizácie, cirkvi a rôzne nestranícke politické zoskupenia, profesionálni aj neprofesionálni novinári, intelektuáli a aj samotní občania vtedajšieho Československa. Špecifický dôraz by mal byť venovaný dobovým prístupom k miestu Slovenska, jeho občanov a rôznych kolektívnych aktérov vo vtedajšom demokratizačnom procese, otázkam demokracie, občianskosti, národa (slovenská otázka) a náboženstva v demokratickom procese. Cieľom konferencie je rozšíriť existujúce poznatky o priebehu reformného procesu a o spôsoboch ako sa likvidovali jeho výdobytky v priebehu nasledujúceho roka, keď Alexandra Dubčeka na poste prvého tajomníka ÚV KSČ nahradil Gustáv Husák.
Konferencia by mala byť rozdelená na niekoľko tematických sekcií: verejná mienka v roku 1968, kultúra a intelektuálne reflexie, náboženskí aktéri, politickí aktéri a systém, súčasné pohľady na rok 1968. Záverečný program bude zostavený na základe zaslaných názvov príspevkov a abstraktov.

Podujatie sa realizuje v rámci projektu APVV č. 0627-12.

Kontakty na organizátorov:
Miroslav Tížik, miroslav.tizik@savba.sk, Norbert Kmeť, norbert.kmet@savba.sk

Zoznam priložených súborov:
subor_abstraktov_verejnost_diskurz_politika_60.pdf ]