Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

imgSkúmanie inklúzie v škole

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied

pozýva štvrtok 29. mája 2014 od 13.30

na ústavný seminár a work-in-progress vystúpenie
Lucie Hrubej (FSS MU Brno) a Zuzany Kusej (SÚ SAV)

Seminár sa koná v miestnosti č. 105, 4. poschodie, na Klemensovej ul. č. 19

Grant VEGA č. 2/0157/14 Sociálna inklúzia v škole v pohľade sociológie každodennosti; stáž Erasmus.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava