Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Podujatia a aktuality

SOCIOLÓGIA V ÉRE NORMALIZÁCIE – PROGRAM, FUNKCIE, PERSPEKTÍVY

Katedra sociológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Sociologický ústav SAV v Bratislave, Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV organizujú v termíne

14. – 15. 11. 2013 medzinárodnú vedeckú konferenciu:

SOCIOLÓGIA V ÉRE NORMALIZÁCIE – PROGRAM, FUNKCIE, PERSPEKTÍVY

Konferencia, na ktorú srdečne pozývame vážených kolegov a kolegyne, bude tematicky rozdelená na 3 časti:

1. blok: Normalizácia  československej spoločnosti a mimovedné faktory normalizačného procesu

Obdobie tzv. normalizácie a jeho dôsledky pre rozvoj spoločnosti, a osobitne vedy, nemajú spoločenskovedné disciplíny na Slovensku komplexnejšie spracované. Úlohou konferencie je preto vymedziť historickú podmienenosť a podstatu procesu normalizácie a politiky KSČ v rokoch 1970 – 1989 a určiť kľúčové faktory, ovplyvňujúce vednú politiku po stránke inštitucionálnej a obsahovej. V danom prípade je potrebné odkryť mechanizmus mocenských – personálnych a  inštitucionálnych zásahov do oblasti spoločenských vied a ich dôsledkov.

2. blok: Kľúčoví aktéri a udalosti na poli sociológie počas normalizácie

Predmetom pozornosti je pôsobnosť aktérov v decíznej sfére, osudy sociológov predaugustovej éry, ďalej aktivita nastupujúcej generácie sociológov na akademickej pôde a v praxi v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia. Súčasťou zamerania konferencie sú inštitucionálne a obsahové rámce výučby sociológie, zameranie výskumov na akademickej pôde, edičná činnosť na poli sociológie, osudy odvetvových sociológií a činnosť Slovenskej sociologickej spoločnosti.

3. blok: Funkcie a perspektívy sociológie v období normalizácie

Centrom záujmu je kritické posúdenie naplnenia heuristickej, poznávacej funkcie sociológie, rola paradigmy marxizmu-leninizmu, možnosti inovácií a alternatívnych prístupov v sociologickej teórii a metodológii, mantinely kritickej funkcie sociológie, rola sociotechniky a establišmentová funkcia vedy, ako aj vnútrovedný diskurz na sklonku normalizačného obdobia.

Záverečná diskusia na tému: Je normalizácia záležitosťou minulosti?

Súčasťou programu bude premietnutie filmu „Zošrotovaná encyklopédia“.

Termín konania: 14. – 15.november 2013
Miesto konania: v priestoroch Filozofickej fakulty UK v Bratislave (ešte upresníme)
Konferenčný poplatok: 25,00 € (dôchodcovia a študenti neplatia)

Prípravný výbor konferencie:

PhDr. Eva Laiferová, CSc. (Katedra sociológie FiF UK, podpredsedníčka Slovenskej sociologickej spoločnosti, vedúca riešiteľka grantovej úlohy Vega)
Mgr. Robert Klobucký, PhD. (Sociologický ústav SA, riaditeľ, zástupca riešiteľky za SAV)
PhDr. Ľudmila Mistríková, PhD. (Katedra sociológie FiF UK, zástupkyňa vedúcej riešiteľky)
Prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc. (Katedra sociológie FiF UK, vedúci katedry)
Prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD. (predseda Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV, Katedra sociológie, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Bratislava)
Doc. PhDr. Ján Pašiak, CSc. (emeritný sociológ)
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha)

Termín prihlásenia:
pre aktívnych účastníkov – do 31. 7. 2013
pre neaktívnych účastníkov – do 31. 8. 2013

Prosíme aktívnych účastníkov zaslať do uvedeného termínu abstrakt príspevku spolu s prihláškou (uvedená nižšie).

Záujemcovia o ubytovanie vyplnia v prihláške položku „Záujem o ubytovanie“.

Prípravný výbor odošle do 20. 9. 2013 prihláseným účastníkom podrobné informácie o zaradení príspevkov, požiadavky na úpravu textov, ako aj vyrozumenie o ubytovacích kapacitách.

Konferencia je súčasťou výstupu riešenia grantovej úlohy VEGA „Sociológia na Slovensku v ére normalizácie – program, funkcie, perspektívy“ č. 1/0823/11. Texty aktívnych účastníkov konferencie budú zaradené do pripravovaného recenzovaného zborníka. Príspevky je potrebné odovzdať najneskôr v deň konania konferencie.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na kontaktné osoby:
Jarmila Strušková: struskova@fphil.uniba.sk, tel. 02/59 244 173
Dr. Ľudmila Mistríková: mistrikova@fphil.uniba.sk

Zoznam priložených súborov:
[ program_konferencie_1415112013.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava