Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

imgKonzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti. (KONSPOREG)

Evidenčné číslo projektu: APVV-16-0232
Doba riešenia projektu: 1.7.2017 – 30.6.2020

Vedúci projektu: doc. RNDr. František Križan, PhD.

Riešitelia za Sociologický ústav SAV: PhDr. Bohumil Búzik, PhD., Mgr. Milan Zeman

Riešitelia z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD., Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD., RNDr. Katarína Danielová, PhD., Mgr. Kristína Bilková, PhD., Mgr. Peter Barlík, PhD.

Riešitelia z Ekonomickej univerzity v Bratislave: prof. Ing. Jaroslav Kita, CSc., Ing. Jamal Hasan, PhD., doc. Ing. Pavol Kita, PhD., Ing. Patrícia Kollár


Anotácia:
Spotreba a správanie spotrebiteľov sa v čase a priestore mení. Možno konštatovať, že výraznejšie zmeny nastali po roku 1989 v kontexte transformácie postsocialistickej spoločnosti vplyvom globalizačných trendov v maloobchode. Trh možno definovať aj ako súbor spotrebiteľov (konzumentov), ktorí ovplyvňujú spotrebu vo svojom okolí (regióne). V tejto súvislosti možno diskutovať o konzumnej spoločnosti a konzumných regiónoch definovaných na základe spotreby a spotrebiteľov.
Spotrebu a spotrebiteľov ovplyvňujú procesy a trendy pôsobiace na rozhodovací proces pri nakupovaní. K najvýznamnejším z nich patria populačné, sociálne a ekonomické trendy, na základe ktorých možno spoločnosť stratifikovať. Analýza týchto trendov predstavuje dôležitý marketingový nástroj, keďže výrazne vplývajú na proces nakupovania. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že trendy v správaní spotrebiteľov sú ovplyvňované maloobchodníkmi a vice versa. Úlohou maloobchodníkov je prispôsobiť sa správaniu spotrebiteľov na jednej strane a na strane druhej formovať správanie spotrebiteľov. Ak maloobchodník neporozumie správaniu svojich spotrebiteľom, nie je schopný plniť stanovené stratégie.
Za účelom lepšieho pochopenia správania spotrebiteľov s cieľom určovať trendy v spotrebe dochádza k segmentácii trhu ako priestoru spotreby. Segmentáciu trhu spotrebiteľov využívajú maloobchodníci pre členenie heterogénnej skupiny spotrebiteľov na menšie homogénne skupiny na základe ich vlastností. Takáto segmentácia napomáha predajcom získať detailnejší obraz o spotrebiteľoch, o ich správaní, potrebách alebo všeobecne o trendoch v spotrebe. Pochopenie a realizácia týchto trendov vedie k uspokojeniu potrieb spotrebiteľov a predajcovi poskytuje taktiež výhody pred konkurenciou, keďže práve daný maloobchodník môže určovať trendy pre ostatných maloobchodníkov. Tí ak nezachytia dané trendy, resp. nie sú ich nositeľmi, sú považovaní iba za následníkov primárneho predajcu, ktorého pozícia na trhu narastá.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava