Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

Analýza sociálnych zmien v sídlach na Slovenska v období 1991 - 2011

Hlavný riešiteľ: PhDr. Peter Gajdoš, CSc.
Zástupca hlavného riešiteľa: PhDr. Katarína Moravanská, PhD.
Projekt VEGA č. 2/0102/11
Doba riešenia: 01/2011 – 12/2013

Ciele projektu:
Zámerom projektu je indikovať špecifický charakter a najvýznamnejšie dopady sídelného vývoja na Slovensku s dôrazom na sociálne potenciály a sídelné podmienky sídiel, na zmeny sociálno-priestorovej situácie slovenskej spoločnosti na sídelnej úrovni. Prostredníctvom metodologického rozpracovania typologickej analýzy pre aplikáciu na sídelnej úrovni chceme aplikovať túto analýzu na všetky sídla na Slovensku a vymedziť relevantné sociálne sídelné typy. Na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov identifikovať rozvojové disponibility ako i bariéry jednotlivých vymedzených sídelných typov a to aj v kontextoch ich regionálnych špecifík (regionálnej zakotvenosti). Identifikovať zásadné sídelné tendencie charakterizujúce sídelný vývoj na Slovensku v rôznych etapách transformačného procesu (1991-2011) a identifikovať ich sociálne a sociálno-priestorové súvislosti a dopady na sociálne a sídelné prostredie sídiel a ich spoločenstvá. Prispieť k rozpracovaniu metodologických aspektov typologickej analýzy na sídelnej úrovni a rozšíriť poznatky priestorovej sociológie o sociálno-priestorovom vývoji SR. Poskytnúť poznatkový aparát aj pre aplikačné využitie najmä pre inštitúcie zainteresované v sídelnom a regionálnom rozvoji a pre decíznu sféru.
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava