Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

imgHELPS - Bývanie a domáca starostlivosť o seniorov a stratégie lokálneho partnerstva v mestách Strednej Európy (Housing and Home-care for the Elderly and Local Partnerships Strategies in Central European Cities)

Vedúci konzorcia / lead partner
Fruili Venezia Guilia – Autonomous Region, Central Directorate for health, social health integration and social policies, Trieste, Italywww.helps-project.eu

Členovia konzorcia / project partners)
Sociologický ústav SAV, Bratislava, Združenie miest a obci Slovenska, Bratislava, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha, ČR, Samaritan Burgenland, Weppersdorf, Austria, German Association for Housing, Urban and Spatial Development, Berlin, Germany, Stadt Leipzig, Amt fűr Wirtschaftsförderung, Leipzing, Germany, Municipality of the City of Debrecen, Debrecen, Hungary, Hungarian Maltese Charity Service, Budapest, Hungary, Veneto Region, Department of Social Services,Unit for People with Disabilities, Venezia, Italy, Institute of Bioorganic Chemistry Polish Academy of Sciences, Supercomputing and Networking Center, Poznan, Poland, Slovenian Federation of Pensioner´s Organisation, Ljublana, Slovenia

Doba riešenia projektu: október 2011 - september 2014

Riešitelia projektu na SÚ SAV: Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., Mgr. Robert Klobucký, PhD., Mgr. David Kostlán, PhDr. Magdalena Piscová, CSc., Mgr. Mária Strussová, CSc.

Technická asistencia: Emília Príbelová, Jarmila Štrbavá

Anotácia
Hlavným cieľom projektu je tvorba stratégií a metód, ktoré zvyšujú kvalitu života starých ľudí v mestskom prostredí krajín Strednej Európy. Špecifickým cieľom je rozvíjať a konsolidovať inovatívne formy bývania a starostlivosti o starých ľudí za účelom zvýšenia a predĺženia ich autonómie cestou podpory modelov integrovaných lokálnych politík a služieb. Zámerom je posilňovať synergiu v rôznych oblastiach spájaním hlavných aktérov vo sfére bývania a starnutia vo verejnom i v privátnom sektore a to ako na úrovni EU, tak i na úrovni národnej a lokálnej.
Členmi konzorcia projektu sú krajiny strednej Európy (účasť všetkých krajín z regiónu Strednej Európy je podmienkou akceptácie konzorcia). Členmi konzorcia sú jednak akademické inštitúcie, jednak celonárodné záujmové asociácie starých ľudí ako aj regionálne subjekty riadenia a realizátori politík starostlivosti o starých ľudí v jednotlivých krajinách.

Účasť Sociologického ústavu SAV na projekte je rozdelená do piatich pracovných balíčkov (WP). Za kľúčový považujeme z hľadiska nášho podielu a potenciálneho prínosu WP 3, ktorý je formulovaný ako „Transnacionálny prehľad inovatívnych praktík bývania a domácej starostlivosti o starých a ohrozených ľudí v krajinách Strednej Európy“. V tomto „výskumnom“ WP, ktorý je formulovaný pomerne extenzívne a týka sa ako teoretických aspektov problému tak i empirického skúmania, je Sociologický ústav poverený jeho garanciou za Slovenskú republiku. Z tejto úlohy nám vyplýva jednak úloha prípravy metodologických nástrojov a ich kompatibilita s ostatnými krajinami zúčastňujúcimi sa na projekte a jednak koordinácia činností na národnej úrovni so Združením miest a obcí Slovenska, ktoré je ďalším účastníkom projektu za Slovenskú republiku. Vzhľadom na obsahové zameranie WP3 očakávame, že sa nám podarí získať veľké množstvo poznatkov o existujúcom stave v oblasti bývania a starostlivosti o starých ľudí, ktoré doteraz na Slovensku chýbajú. Plánujeme taktiež zmapovať potencionálne možnosti a limity zlepšovania kvality služieb relevantných pre predĺženie obdobia samostatnosti a ne-odkázanosti starých ľudí. Za podobne dôležitú považujeme našu účasť vo WP5, v ktorom by sme sa mali podieľať na návrhu nových stratégii bývania a starostlivosti, ktoré sa budú opierať o výsledky tzv. pilot actions (WP4).

Výstupy z projektu:
Výstup z pracovnej časti 3 (WP3) projektu vo formáte definovanom vedúcim WP3 [ newsletter_2sk.pdf ]
Nové:
[ ergd.jpg ]
[ WP3_SK_qualitative_analysis_report.pdf ]
[ Local_Action_Plan_of_Bratislava_Petrzalka.pdf ]
[ The_ALS_report.pdf ]

Projektový NEWSLETTER:
Newsletter č. 1 [ helps_logo.jpg ]
Newsletter č. 2 v slovenčine [ logo_CEEU.jpg ]
Newsletter č. 2 v angličtine [ newsletter_2en.pdf ]

Program Transnational Working Group & Steering Committee meeting & National Roundtable projektu HELPS 19 - 21.3.2013 v Bratislave [ HELPS_PP12_Case_study_1_EN.pdf ]

Zoznam priložených súborov:
[ HELPS_PP12_Case_study_2_EN.pdf ]
[ TWGSC_meeting_19_to_21_03_14_Bratislava_ programme.pdf ]
[ newsletter_1.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava