Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

imgVoľnočasové aktivity obyvateľov Slovenska: poznatky z aktuálnych výskumov

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV SAV

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY OBYVATEĽOV SLOVENSKA
poznatky z aktuálnych výskumov

Editor
Ivan Chorvát

Autori
doc. Ivan Chorvát, M.A., CSc.
Mgr. Milan Zeman
Mgr. Roman Hofreiter
Mgr. Irena Jenčová

Recenzenti
Mgr. Roman Džambazovič, PhD.
Mgr. Katarína Strapcová, PhD.

Publikácia vznikla v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0632/08 Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku (vedúci projektu Ivan Chorvát).

Jazyková korektúra: Mgr. Miroslava Fabriciusová
Technická spolupráca: Jarmila Štrbavá

© Sociologický ústav SAV, Bratislava 2011
Tlač: MiKo-graf, s.r.o., Trnavská cesta 112, 821 01 Bratislava

ISBN 978-80-85544-68-8
EAN 9788085544688

Zoznam priložených súborov:
[ volnocasove_aktivity_obyvatelov_Slovenska.pdf ]
[ volnocasove_aktivity_obyvatelov_Slovenska_fulltext.pdf ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava