Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

O nás

Zmluvy, faktúry a objednávky

imgKritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume / The Critical Theory of Jürgen Habermas in Sociological Research

Informácia o pripravovanej medzinárodnej konferencii a výzva na prihlasovanie príspevkov

Zameranie konferencie:
Konferencia sa zameria na reflexiu možností uplatnenia kritickej teórie a metodológie Jürgena Habermasa v spoločensko-vednom výskume v strednej Európe. Príspevky by mali ukazovať konkrétne príklady možností alebo obmedzenia teórie a metodologických postupov v rôznych oblastiach spoločensko-vedného výskumu - sociálne nerovnosti, civilizačný vývoj, postkomunizmus, verejná sociológia, modely komunikácie a deliberatívnej praxe, náboženstvo a viera, vzdelávanie, inklúzia, diskusie o metóde (Methodenstreit), pozitivizme v sociologickom výskume a hodnotovej zakotvenosti vedy (Werturteilstreit). Súčasťou konferencie bude diskusný panel o verejnej úlohe spoločenských vied.

Konferencia bude prebiehať v slovenskom (alebo českom) a anglickom jazyku

Príspevky, ktoré prejdú recenzným konaním budú publikované v kolektívnej monografii o kritickej sociológii J. Habermasa v roku 2013.

Pripravovaná jedno až dvojdňová (podľa počtu prihlásených príspevkov) medzinárodná konferencia sa uskutoční 8 a 9. 11. 2012 v Bratislave.

Predpokladaný konferenčný poplatok je 20 € (občerstvenie, konferenčné materiály, recepcia, 1x obed), študenti a seniori budú mať znížený poplatok na 10 €.

Z konferencie bude robený videozáznam, ktorý bude zverejnený prostredníctvom web stránky Sociologického ústavu SAV.

Ďalšie informácie o programe konferencie a zaradení vybraných vystúpení do tematických blokov budú prihláseným účastníkom rozposlané do konca mesiaca jún 2012.

Prípravný a organizačný tím:
Miroslav Tížik, Zuzana Kusá, David Kostlán, Bohumil Búzik (všetci Sociologický ústav SAV), Andrej Fidor (Univerzita Komenského v Bratislave), Igor Hanzel (Univerzita Komenského v Bratislave) Gerlinda Šmausová (Univerzita Saarbrucken) Czaba Szaló ( Masarykova Univerzita v Brne), James Krapfl (McGill University, Montreal), Joseph Feinberg (The University of Chicago), Simon Smith (University of Leeds), Yuri Misnikov (University of Leeds).

Prihlášku s názvom a stručnou charakteristikou príspevku je potrebné do 25.05.2012 vyplniť elektronicky alebo zaslať na emailovú adresu: david.kostlan@savba.sk, Kontakt: Mgr. David Kostlán, Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Tel. 02/529 64 355

Zoznam priložených súborov:
[ vyzva_habermas.doc ]
Sociologický ústav SAV, v. v. i., Klemensova 19, 813 64 Bratislava