Sociologický ústav SAV | Institute for sociology of SAS

Publications

Publications, on-line documents

2021
Práca na podloženej teórii v kvalitatívnom výskume
Zuzana Kusá
 
Suburbanizácia v zázemí Bratislavy z pohľadu pôvodných obyvateľov zázemia
Peter Gajdoš
 
Medzi Východom a Západom: Prípad Slovensko
Miloslav Bahna – Roman Hofreiter – Oľga Gyárfášová – Jozef Zagrapan
 
2020
Suburbanizácia v zázemí Bratislavy a jej hodnotenie z pohľadu obyvateľov: Pramenná publikácia
Peter Gajdoš - Katarína Moravanská
 
Hodnoty a spoločnosť počas pandémie Covid-19
Milan Zeman, Katarína Strapcová, Silvia Miháliková, Robert Klobucký, Marianna Mrva
 
Anatómia revolúcie: Historické poučenia a sociologické analýzy
Editorka: Dilbar Alieva
 
2019
Odděleně spolu? Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991
Ladislav Rabušic, Zuzana Kusá, Beatrice Chromková Manea, Katarína Strapcová (eds.)
 
Sociálna marginalita území na Slovensku a jej vývojové zmeny
Peter Gajdoš - Katarína Moravanská
 
Vidiecke spoločenstvo na Slovensku - podoby a dilemy
Ľubomír Falťan - Ľubica Falťanová
 
Transformácia a zánik poľnohospodárskych družstiev
Jana Lindbloom
 
Osudové osmičky 2018 a Nežná revolúcia – ponovembrový vývoj 2019. Pramenná publikácia
Milan Zeman (ed,)
 
ISSP Pracovné orientácie Slovensko 2016. Pramenná publikácia
Milan Zeman (ed.)
 
Výskum európskych hodnôt 2017 – Slovensko. Pramenná publikácia
Katarína Strapcová, Milan Zeman (eds.)
 
Denníky sociológov 2: Róbert Roško 1963 ― 1995
Róbert Roško
 
Podoby slobody 9. slovenské a české sociologické dni medzinárodná konferencia: Kniha abstraktov
PhDr. Zuzana Kusá, CSc., Katarína Strapcová, PhD., Jarmila Štrbavá (eds)
 
Svetonázorové dilemy, ateizmus a náboženská viera na Slovensku
Miroslav Tížik ― Ľubomír Sivák (eds.)
 
Slovensko na hodnotových mapách: Názory slovenskej verejnosti v kontexte medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP
Miloslav Bahna (editor)
 
2018
Štvrťstoročie sociológie na samostatnom Slovensku
Eva Laiferová (ed.)
 
Slovenské voľby 2016: retrospektívne analýzy
Vladimír Krivý (ed.)
 
Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektíve výskumu hodnôt: ABSTRAKTY PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE
 
Vrátiť folklór ľuďom: Dialektika autentickosti na súčasnom Slovensku
Joseph Grim Feinberg
 
2017
Religiozita obyvateľov Slovenska a postoje občanov k náboženstvu. Demokratickosť a občania na Slovensku II.: Pramenno-analytická publikácia
Miroslav Tížik, Milan Zeman
 
2016
Modernizácia a jej vzkriesenie na slovenský spôsob
Bohumil Búzik
 
Mikroregionálna a euroregionálna spolupráca obcí na Slovensku
Ľubomír Falťan – Mária Strussová
 
Sídelný vývoj na Slovensku (1990 – 2014) a jeho sociálno-priestorové kontexty a dopady
Peter Gajdoš - Katarína Moravanská
 
Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968
Miroslav Tížik – Norbert Kmeť (eds.)
 
Škola nie je pre všetkých
Zuzana Kusá
 
Nelegálne drogy a drogová politika na Slovensku
Robert Klobucký
 
Postoje občanov k politike a minulosti. Demokratickosť a občania na Slovensku I.: Pramenno-analytická publikácia
Miroslav Tížik, Milan Zeman
 
Sociológia a každodennosť: Pocta dielu Dilbar Alievy
Zostavovateľka PhDr. Zuzana Kusá, CSc.
 
2015
Sociológia každodennosti
Dilbar Alieva
 
SKÚMANIA SOCIÁLNEJ REALITY: Súbor abstraktov z konferencie pri príležitosti 50. výročia založenia Sociologického ústavu SAV
 
Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area
Edited by Ľubomír Falťan
 
Ako sa mení vidiek na Slovensku
Peter Gajdoš
 
Slovenskí absolventi vysokoškolského štúdia v zahraničí: Únik mozgov, alebo otvárajúce sa mobilitné kanály na Slovensku?
Miloslav Bahna
 
STARNUTIE A STARŠÍ ĽUDIA: PODMIENKY A SÚVISLOSTI
Magdalena Piscová ed.
 
2014
Hodnotenie vývojových zmien v rozvojových disponibilitách a životných podmienkach obcí na Slovensku v období 1990 − 2012
Gajdoš Peter - Moravanská Katarína
 
Stav, vývojové zmeny, rozvojové problémy a životné podmienky obcí na Slovensku v období 1990 - 2013 (Sociologický výskum)
Gajdoš Peter - Moravanská Katarína
 
2013
Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike za rok 2013
Zuzana Kusá
 
Problémy a možnosti sídelného vývoja na Slovensku z pohľadu predstaviteľov obcí
Gajdoš Peter - Moravanská Katarína
 
Ako sa mení slovenská spoločnosť
Vladimír Krivý (ed.)
 
Kritická teória Jürgena Habermasa v sociologickom výskume
Miroslav Tížik (ed.)
 
Hodnotenie stavu životných podmienok a rozvojových disponibilít obcí vybraných regiónov Slovenska
Gajdoš Peter – Moravanská Katarína
 
Sociálne zdroje miestneho a mikroregionálneho rozvoja vidieka v marginálnych regiónoch Slovenska
Gajdoš Peter, Pašiak Ján, Falťan Ľubomír, Moravanská Katarína
 
Pierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum
Miroslav Tížik (ed.)
 
Pre zlepšenie života detí v Európe: vysvetlenie chudoby detí v Európskej únii
 
SLOVENSKÉ VOĽBY ’12 Čo im predchádzalo, postoje a výsledky
Editor Vladimír Krivý
 
2012
Príspevok Alfreda Schütza k sociologickej teórii
Alieva Dilbar a Tížik Miroslav (eds.)
 
Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike
Zodpovedná redaktorka: Zuzana Kusá
 
Drug policy in Slovakia after the fall of the Communist regime
Robert Klobucký
 
2011
Suburbanizácia a jej podoby na Slovensku
Gajdoš Peter, Moravanská Katarína
 
Vek – migračné stratégie – trávenie voľného času
Editorka: Magdalena Piscová
 
Voľnočasové aktivity obyvateľov Slovenska: poznatky z aktuálnych výskumov
Editor: Ivan Chorvát
 
Anton Štefánek – vedec, politik, novinár
Zostavovatelia: Ľudovít Turčan a Mgr. Robert Klobucký
 
Malé vidiecke sídla na Slovensku začiatkom 21. storočia
Editor: Ľubomír Falťan
 
Náboženstvo vo verejnom živote na Slovensku
Miroslav Tížik
 
Desaťročia premien slovenskej spoločnosti
Editorka: Magdalena Piscová
 
Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie
Miloslav Bahna
 
2010
Životné prostredie - ISSP Slovensko 2009 – 2010 - pramenná publikácia
Zostavovateľka: Magdalena Piscová
 
Sociálne nerovnosti - ISSP Slovensko 2009 – 2010 - pramenná publikácia
Roman Džambazovič, Milan Zeman, Lukáš Pikulík
 
Životné prostredie 2009
Magdalena Piscová, Milan Zeman, Miloslav Bahna
 
Suburbanizácia na Slovensku
Peter Gajdoš, Katarína Moravanská
 
Sociálna typológia sídiel Slovenska
Peter Gajdoš, Katarína Moravanská
 
2009
Úloha vlády - ISSP na Slovensku 2006 – 2008 - pramenná publikácia
Zostavovateľ: Roman Džambazovič
 
Voľný čas a šport - ISSP na Slovensku 2006 – 2008 - pramenná publikácia
Zostavovateľka: Magdalena Piscová
 
Náboženstvo - ISSP na Slovensku 2006 – 2008 - pramenná publikácia
Zostavovateľ: Roman Džambazovič
 
Špecifiká sídelného vývoja na Slovensku - typologická analýza sídiel
Peter Gajdoš, Katarína Moravanská, Ľubomír Falťan
 
Survey report Slovakia. Edumigrom WPV
Zuzana Kusá, David Kostlán, Jurina Rusnáková, Peter Dráľ
 
Pracovná migrácia zo Slovenska po vstupe do EÚ v kontexte krajín EÚ 10
Miloslav Bahna
 
Elementárne formy sociologického myslenia
Editori: Zuzana Kusá, Miroslav Tížik
 
VÝSKUM EURÓPSKYCH HODNÔT 1991 – 1999 – 2008 slovenská a česká spoločnosť
 
Voliči a slovenské výsledky druhých volieb do Európskeho parlamentu
Vladimír Krivý
 
Voliči v prezidentských voľbách 2009
Vladimír Krivý
 
2008
Regional disparities in Central Europe
Edited by: Peter Gajdoš
 
Triedy a stratifikácia v sociálnej zmene Slovenska
Editor: Bohumil Búzik
 
Podoby ženy
Publikáciu zostavila: PhDr. Magdalena Piscová, CSc.
 
Hodnotenie činnosti partnerstiev sociálnej inklúzie
Zuzana Kusá a kol.
 
Výskum európskych hodnôt 2008 Slovensko
Zostavovatelia: Zuzana Kusá, Milan Zeman
 
Sociálne zdroje lokálneho a regionálneho rozvoja
Peter Gajdoš, Ján Pašiak
 
Drogy v spoločnosti – politika a poznanie
Editor: Robert Klobucký, Sociologický ústav SAV
 
In Brüssel angekommen? Zhrnutie výsledkov výskumu
 
2007
Hlasistické hnutie: národ a sociológia, Začiatky sociologického myslenia na Slovensku
Robert Klobucký
 
Tvár ako sociálny nástroj. Pocta Dilbar Alijevovej
Zostavila: Zuzana Kusá, 2007
 
Stratégia sociálnej a ekonomickej integrácie rómskych komunít v Banskobystrickom samosprávnom kraji na obdobie 2007 - 2013 a akčné plány na roky 2007 - 2008
 
2006
Slovensko na ceste k rodovej rovnosti - rovnosť a zosúlaďovanie v kolektívnom vyjednávaní a zmluve
PhDr. Monika Čambáliková, CSc., 2006
 
Regionálny rozvoj Slovenska z pohľadu priestorovej sociológie
PhDr. Peter GAJDOŠ, CSc., Doc. PhDr. Ján PAŠIAK, CSc., 2006
 
Regióny Slovenska v kontexte životných podmienok a rozvojových disponibilít. Pramenná publikácia
PhDr. Peter GAJDOŠ, CSc., PhDr. Katarína MORAVANSKÁ, Doc. PhDr. Ján PAŠIAK, CSc., Mgr. Milan ZEMAN, 2006
 
Slovensko na ceste k rodovej rovnosti / Slovakia on the way to gender equality
Editorka: PhDr. Magdaléna Piscová, CSc., 2006
 
Chudoba v slovenskej spoločnosti a vzťah slovenskej spoločnosti v chudobe. Zborník príspevkov z konferencie UNESCO MOST, Bratislava 2006
Editorka: PhDr. Zuzana Kusá, CSc., 2006
 
2005
Podoby regionálnych odlišností na Slovensku
Editori: Vladimír Ira, Ján Pašiak, Ľubomír Falťan, Peter Gajdoš
 
2004
Regionálny rozvoj Slovenska - východiská a súčasný stav
Editori: Mgr. Ľubomír Falťan, CSc., Doc. PhDr. Ján Pašiak, PhD.
 
ISSP: RODINA A ROD 2002. Výskum v rámci programu ISSP - PRAMENNÁ PUBLIKÁCIA
 
2003
Mentálna hranica - Obraz suseda v slovensko-rakúskom pohraničí
Editor: Ľubomír Falťan
 
1996
Aspekty národnej identity a národná identita v strednej Európe
Vedúca projektu: Magdaléna Piscová
 
Národná identita - pramenná publikácia z výskumu
Vedúca projektu: Magdaléna Piscová
 

Older publications can be found on our old webpage.
Institute for Sociology of SAS, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, Slovak Republic