News and events

Prívrženci konšpirácií v krajinách V4 nie sú rovnakí, politické preferencie však všade zohrávajú dôležitú úlohu

Projekt „Pandemické pravdy“, realizovaný v Sociologickom ústave SAV, v. v. i., skúma problematiku tzv. konšpiračných teórií či príbehov (teda tvrdení, podľa ktorých sú spoločenské procesy a udalosti výsledkom utajenej snahy malých skupín občanov s cieľom poškodiť väčšinu) v krajinách Vyšehradskej štvorky. Na základe analýzy dát, získaných prostredníctvom dotazníkového internetového prieskumu realizovaného v novembri a decembri 2023 je možné konštatovať, že vo všetkých skúmaných krajinách stále najviac dominujú konšpiračné teórie súvisiace s pandémiou Covid-19. O niečo menej populárne sú teórie, ktoré sme nazvali antivedeckými a protizápadné konšpirácie. Protizápadné konšpirácie sú zároveň tým typom teórií pri ktorých sa ukazujú najväčšie rozdiely medzi krajinami V4, pričom slovenskí respondenti súhlasia a takýmito konšpiračnými teóriami výrazne najviac.


Konšpiračné teórie o pandémii Covid-19


S teóriami o pandémii Covid-19 najviac súhlasili respondenti na Slovensku. Platí to o každom s z troch posudzovaných výrokov („Pandémia COVID-19 bola súčasťou väčšieho plánu, ako kontrolovať spoločnosť“, „Počas epidémie Covid-19 boli hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus umelo nadhodnocované“ a „Informácie o závažných škodlivých následkoch očkovania proti COVID-19 sú zámerne zamlčované.“).

Konšpiračné teórie súvisiace s pandémiou Covid–19 dva roky po pandémii však stále rezonujú aj v ostatných skúmaných krajinách: aspoň jednu z týchto teórií považuje za pravdivú 56 % opýtaných na Slovensku (a 28,9 % respondentov pokladá za pravdivé všetky tri výroky), v Maďarsku rovnako 56 % (a 25,8 % opýtaných pokladá za pravdivé všetky tri výroky), v Česku 54 % (a všetky tri pokladá za pravdivé 23,7 % respondentov) a 48 % v Poľsku (a všetky tri pokladá za pravdivé 20,6 % respondentov).
Platí, že vo všetkých krajinách V4 najmenej veria teóriám o pandémii Covid-19 najmladší respondenti (do 30 rokov) a vysokoškolsky vzdelaní respondenti. Na Slovensku v Českej republike i v Maďarsku konšpiračným teóriám o pandémii Covid-19 najviac veria respondenti, ktorí subjektívne opisujú svoju príjmovú situáciu domácnosti ako zlú, toto zistenie však vôbec neplatí pre Poľsko.
Na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku súhlas s teóriami o pandémii výrazne súvisí s deklarovanou volebnou podporou jednotlivých politických táborov (v Českej republike a v Poľsku výrazne viac veria takýmto konšpiráciám voliči súčasnej opozície, na Slovensku výrazne viac voliči súčasnej koalície). V Maďarsku sa voliči vládneho Fideszu pri takýchto konšpiráciách výraznejšie neodlišujú od voličov iných politických strán.


Antivedecké konšpirácie


Súhlas s „antivedeckými“ konšpiračnými teóriami sme merali pomocou troch výrokov: „Väčšina výskumov verejnej mienky, ktoré sa týkajú volebných preferencií alebo politických otázok je zmanipulovaná“, „Liek na rakovinu alebo iné závažné ochorenia už existuje, ale farmaceutické firmy nám to taja“ a „Globálne otepľovanie je výmysel“.

Aspoň jedno z týchto troch tvrdení považuje za pravdivé 60 % opýtaných v Maďarsku (ale iba 5 % respondentov považuje všetky tri výroky za pravdivé), 55 % opýtaných na Slovensku (10 % považuje všetky za pravdivé), 51 % v Českej republike (6 % považuje všetky za pravdivé) a 47 % v Poľsku (7 % respondentov považuje všetky za pravdivé). Zaujímavosťou antivedeckých tvrdení je, že v jednotlivých krajinách rezonujú v rozličnej miere. Napríklad v Maďarsku výrok o zmanipulovanosti volebných preferencií považuje za pravdu až takmer 44 % respondentov, čo je najvyššia hodnota v rámci krajín V4, naopak, o globálnom otepľovaní pochybuje v Maďarsku najmenej respondent (10,5 %). Zároveň sa v tejto krajine prekrývajú zástancovia jednotlivých tvrdení najmenej, o čom svedčí najnižší pomer respondentov, ktorí považujú za pravdivé všetky tri výroky.
Tvrdenie o zmanipulovanosti výskumov verejnej mienky považujú za pravdivé vo všetkých krajinách najmä sympatizanti opozičných strán, Slovensko však predstavuje výnimku: výrok považovali za pravdu najmä voliči strán SMER a SNS.
S tvrdením, že globálne otepľovanie je výmysel viac súhlasia voliči vládnych strán na Slovensku, pričom vȡeskej republike a v Poľsku s ním viac súhlasia predovšetkým voliči opozičných strán. Pri súhlase s výrokom, ktorý spochybňuje globálne otepľovanie zohrávajú istú úlohu demografické znaky, ako vek a vzdelanie, pričom vyšší vek a nižšie vzdelanie súvisia s väčšou akceptáciou výroku. Platí to pre Slovensko, Česko a Maďarsko, v Poľsku sa takáto súvislosť nepotvrdila.
Súhlas s výrokom, ktorý hovorí o utajení lieku na závažné ochorenia farmaceutickými firmami, podobne ako v prípade výroku o globálnom otepľovaní, súvisí s politickými sympatiami, ale aj so vzdelaním a subjektívnou finančnou situáciou. Platí to pre všetky krajiny okrem Poľska, kde vzdelanie a finančná situácia nehrajú signifikantnú rolu.


Protizápadné konšpirácie


Súhlas s „protizápadnými“ konšpiračnými teóriai sme merali pomocou troch výrokov: „Biele kresťanské obyvateľstvo je zámerne nahrádzané migrantmi z nekresťanských krajín“, „Mimovládne organizácie sú politickými agentmi Západu a pokúšajú sa nám nanútiť západnú kultúru“, „Gender ideológia má za cieľ rozložiť morálku našej spoločnosti, potlačiť kresťanstvo a privodiť tak rozvrat Západu“ a „Spojené štáty americké v spolupráci s ukrajinskou vládou na území Ukrajiny prevádzkovali laboratóriá na výrobu zakázaných biologických zbraní“.

Slováci najviac dôverujú konšpiračným teóriám, ktoré sa týkajú mimovládnych organizácií, „gender ideológie“ a biologických zbraní na Ukrajine a českí respondenti zasa konšpiráciám o zámernej migrácii z nekresťanských krajín. Najvyššia miera protizápadných konšpiračných teórií je s odstupom na Slovensku a najnižšia zasa s odstupom v Poľsku.
O všetkých troch výrokoch si na Slovensku myslí, že sú pravdivé, 14,8% respondentov, v Českej republike je to 10,4 %, v Maďarsku 9,8 % a v Poľsku iba 5,4 %. Podobne by dopadlo poradie krajín, ak by sme z miery súhlasu či nesúhlasu s týmito štyrmi výrokmi vypočítali priemer na škále od 1 do 4.
Na Slovensku, v Českej republike a v Maďarsku platí, že súhlas s protizápadnými konšpiráciami narastá s vekom respondentov, zatiaľ čo v Poľsku s nimi najviac súhlasia skôr respondenti v strednom veku. Vo všetkých krajinách platí, že s protizápadnými konšpiračnými teóriami najmenej súhlasia vysokoškolsky vzdelaní respondenti, pričom však v Poľsku a v Českej republike zohráva vzdelanie najmenšiu úlohu. Iba na Slovensku a v Českej republike však platí, že respondenti v najhoršej subjektívnej príjmovej situácii domácnosti viac súhlasia s protizápadnými teóriami, v Maďarsku a v Poľsku takúto súvislosť nepozorujeme.
Vo všetkých krajinách V4 súhlas s protizápadnými konšpiračnými teóriami výrazne súvisí s deklarovanou volebnou podporou jednotlivých politických táborov (v Českej republike a v Poľsku výrazne viac veria takýmto konšpiráciám voliči súčasnej opozície, na Slovensku a v Maďarsku výrazne viac voliči súčasnej koalície).


Porovnanie indexov jednotlivých typov konšpiračných teórií v krajinách V4


Pri porovnaní indexov jednotlivých typov teórií sa ukazuje, že zatiaľ čo pri konšpiračných teóriách o pandémii Covid-19 či pri antivedeckých konšpiračných teóriách sú rozdiely medzi krajinami V4 pomerne malé, pri protizápadných konšpiráciách sú rozdiely omnoho väčšie a miera súhlasu s práve týmito konšpiráciami je s odstupom najvyššia na Slovensku.


Celú tlačovú správu nájdete v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
TS_konspiracie_V4.pdf ]