News and events

Európske hodnoty vo vzdelávaní - príklad aplikácie poznatkov z EVS vo vzdelávaní na stredných školách

V stredu - 19. 10. o 13.30 - sa uskutoční seminár SÚ SAV. Seminár prebehne prezenčne v miestnosti č. 93.

S prednáškou Európske hodnoty vo vzdelávaní - príklad aplikácie poznatkov z EVS vo vzdelávaní na stredných školách

na ňom vystúpia RNDr. Tibor Madleňák, PhD., Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Doc. Ivan Chorvát, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Krátky popis príspevku:

V súčasnosti čelí (nielen) slovenská spoločnosť viacerým vážnym výzvam napr. v súvislosti s vojnou na Ukrajine a bezpečnostnou situáciou v Európe, klimatickou zmenou, migráciou či pandémiou COVID-19. V spoločnosti sa o týchto aktuálnych témach vedú diskusie, ktoré ovplyvňujú názory a postoje mladých ľudí, títo však často čelia protichodným názorom z rôznych, často i menej spoľahlivých či konšpiračných zdrojov, zo sociálnych sietí a pod. Práve škola by mala zohrávať v procese formovania názorov významnú úlohu, pričom výchova k hodnotám patrí medzi základné ciele moderného vzdelávania. V našom príspevku na seminári Sociologického ústavu SAV v Bratislave predstavíme výsledky projektu EVALUE (European Values in Education), na ktorom v rámci programu Erasmus+ participovali kolektívy z Holandska, Belgicka, Turecka a Slovenska. Úlohou projektu bolo využiť dáta z Výskumu európskych hodnôt (European Values Study) pre tvorbu atraktívnych a inovatívnych učebných materiálov k široko diskutovaným a často i citlivým témam ako sú migrácia, demokracia, životné prostredie, tolerancia a solidarita, najmä v rámci štúdia na strednej škole. Ide o interdisciplinárne témy, ktoré majú potenciál integrovať obsah predmetov v rámci vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, do ktorej patria občianska náuka, dejepis a geografia. Okrem samotných učebných materiálov boli v rámci projektu vytvorené interaktívne edukačné nástroje, ktoré umožňujú študentom pracovať s dátami vo forme máp či odpovedať na hodnotové otázky a svoje odpovede porovnávať s odpoveďami respondentov z rôznych európskych krajín. Zámerom tohto edukačného modelu je rozvíjať u študentov kritické myslenie a schopnosť prezentovať svoje názory, resp. postoje a diskutovať o nich. Uvedený prístup, ktorý prispieva nielen k budovaniu vedomostí založených na hodnotách, ale aj k formovaniu komplexnej osobnosti študenta, je v súlade so súčasnými trendmi vo vzdelávaní. Pre sociologické publikum môže ísť navyše o zaujímavý príklad využitia poznatkov z medzinárodného sociologického výskumu vo vzdelávacom procese.