News and events

Miesto štúdia alebo kariérne motivácie? Čo vysvetľuje ďalšiu mobilitu absolventov vysokoškolského štúdia v zahraničí

Po letnej pauze sa v stredu - 7. 9. 2022 o 13.30 - uskutoční seminár SÚ SAV. Seminár prebehne hybridnou formou.

S prednáškou "Miesto štúdia alebo kariérne motivácie? Čo vysvetľuje ďalšiu mobilitu absolventov vysokoškolského štúdia v zahraničí"

na ňom vystúpi náš kolega Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD., riaditeľ Sociologického ústavu SAV.

Krátky popis príspevku:
Príspevok analyzuje ďalšiu mobilitu po ukončení vysokoškolského štúdia v zahraničí u študentov zo Slovenska, ktorí v zahraničí absolvovali celé vysokoškolské štúdium. Nad rámec tradičnej dichotómie zotrvania v mieste štúdia a návratu na Slovensko analyzujeme faktory, ktoré zvyšujú alebo znižujú pravdepodobnosť ďalšej mobility po skončení štúdia. Tá sa môže odohrávať jednak v rámci krajiny kde študent študoval alebo môže smerovať do inej krajiny. Analýza sa opiera o dve kolá výskumu Brain drain, ktorý mapoval situáciu absolventov štúdia v zahraničí dva roky po skončení štúdia. Výskum potvrdzuje, že študenti, ktorí študovali v zahraničí vo svojom materinskom jazyku po štúdiu menej často migrujú mimo krajiny, v ktorej študovali. Tiež platí, že mobilita po štúdiu súvisí s veľkosťou mesta, v ktorom študenti študovali. Absolventi štúdia v menších mestách sú po štúdiu častejšie mobilní – či už v rámci krajiny, v ktorej študovali alebo mimo nej. Naopak, absolventi univerzít vo veľkých mestách sa po štúdiu menej často sťahovali do iných častí krajiny, v ktorej študovali a menej často sa vracali na Slovensko. Analýza podporuje aj pohľad na ďalšiu mobilitu ako na krok motivovaný snahou o získanie dobrej pracovnej pozície. V roku 2020 bolo ISEI skóre zamestnaní absolventov štúdia v zahraničí, ktorí sa po štúdiu presťahovali do inej krajiny o 5.5 bodu vyššie v porovnaní s absolventmi, ktorí sa zamestnali v meste, v ktorom študovali. Tento rozdiel v roku 2014 ešte nenachádzame, čo by sa dalo interpretovať ako znak prebiehajúcej zmeny, kedy sa mobilita po mobilite za štúdiom stáva v situácii masifikácie štúdia v zahraničí ďalším krokom tých najambicióznejších študentov.

Prednáška bude v slovenskom jazyku. Seminára sa môžete zúčastniť buď prezenčne v zasadačke č. 94 na Klemensovej 19, alebo online prostredníctvom platformy ZOOM.

Link na online pripojenie:
https://us02web.zoom.us/j/89766898888?pwd=Vm9DYXROZmpUY2w1eFE1MEFYNXJGdz09

Passcode
921549