News and events

Hypotekárne trajektórie v Záhrebe: rezidenčný majetok a subjektivita dlžníkov na európskej semiperiférii

V stredu 25. 5. o 13.30 sa uskutoční seminár SÚ SAV. Seminár prebehne hybridnou formou.

S prednáškou Hypotekárne trajektórie v Záhrebe: rezidenčný majetok a subjektivita dlžníkov na európskej semiperiférii na ňom vystúpi Dr. Marek Mikuš z Max Planck inštitútu pre sociálnu antropológiu (Hale).

Krátky popis príspevku:

Táto prezentácia sa opiera o antropologickú prípadovú štúdiu hypotekárneho dlhu v Záhrebe s cieľom prispieť empirickými zisteniami z tejto semiperiférnej východoeurópskej lokácie do dvoch relevantných debát v sociálnych vedách: o rezidenčnom majetku (housing wealth) a o financializácii subjektivity. Analýza je založená na pôvodnej metóde hypotekárnych trajektórií, ktorá pomocou opakovaných interview sleduje procesy hypotekárneho dlhu na úrovni jednotlivých domácností. Tieto procesy sú vytvárané interakciami medzi dlžníkmi a inými aktérmi, štrukturálnymi a konjunktúrnymi podmienkami, sociálnymi normami, nepredvídanými situáciami a samotnými hypotékami. Dlžníci síce prijali normu akumulácie rezidenčného majetku, ale ich vlastníctvo nehnuteľnosti malo komplexné významy, ktoré boli formované najmä normami regulujúcimi reprodukciu a príbuzenstvo a štrukturálnymi a konjunktúrnymi podmienkami prístupu k bývaniu. Zároveň však niektorí dlžníci používali hypotéky na zárobkové stratégie, a osobné a verejné skúsenosti s predátorskými pôžičkami prispeli k rozšírenému obozretnému a aktívnemu prístupu k hypotékam. Miesto celoplošnej financializácie subjektivity či jej opaku, “podomácnenia” financíi už existujúcimi subjektivitami dlžníkov, tak vidíme nerovnomerné vzájomné prenikanie finančnej racionality hypoték a obozretnej racionality dlžníkov, ktorá sama často kombinuje inštrumentálnu racionalitu a hodnotové ciele. Hypotéky teda majú určité inherentné efekty, ale ich konkrétne prejavy sú rozmanité v súlade so všeobecnou variabilitou a dynamizmom dlhových procesov

Seminára sa môžete zúčastniť buď prezenčne na Sociologickom Ústave SAV na Klemensovej 19 v miestnosti č. 105, alebo online prostredníctvom platformy ZOOM.

Link na online pripojenie:
https://us02web.zoom.us/j/87270019220?pwd=a3BYWVZvTUFrMFltbk4vQ00xbzd4Zz09