News and events

Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2022 / 23

V akademickom roku 2022 / 23 otvára Sociologický ústav SAV dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia. Počet doktorandov v externej forme štúdia nie je obmedzený.

Naši doktorandi budú mať možnosť absolvovať doktorandské štúdium na pracovisku, ktoré je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu ISSP (International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), je vydavateľom najvýznamnejšieho slovenského sociologického časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review a spoluprevádzkovateľom Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

Tip: Ďalšie informácie o doktorandskom štúdiu v Sociologickom ústave SAV sú v sekcii doktorandské štúdium. Informácie o doktorandskom štúdiu u nás nájdete aj v rozhovore s našou doktorandkou Mariannou Mrva.

Témy dizertačných prác v študijnom programe sociológia:

1. Cirkvi ako aktér v systéme verejných služieb na Slovensku | Churches as a Actor in the Public Services in Slovakia
(Školiteľ: Miroslav Tížik) Forma: D/E
Anotácia: Od prijatia zákonov o náboženskej slobode a registrácií cirkví a náboženských spoločností sa na Slovensku mnohé uznané náboženské skupiny začali angažovať v rôznych sociálnych službách, ktoré pôvodne zabezpečoval štát. V niektorých oblastiach (zdravotné a sociálne služby) vstúpil do verejných služieb popri súkromných aktéroch, v iných oblastiach dopĺňa funkcie verejných aktérov a štátu (školstvo, väzenstvo, ozbrojené sily). Cieľom projektu bude analýza dôsledkov opatrení štátu vo vzťahu k rôznym náboženským aktérom a ich reálnym možnostiam a obmedzeniam pri pôsobení vo vybranej oblasti verejných služieb v priebehu posledných tridsiatich rokov. 
Since the adoption of the Religious Freedom and Church Registration Acts many recognized religious groups in Slovakia have become involved in various social services that were originally provided by the state. In some areas (health and social care) they have entered public services alongside private actors, while in other areas they complement the functions of public actors and the state (education, prisons, armed forces). The aim of the project will be the analysis of the consequences of the state's politics towards different religious actors and on their real opportunities and restrictions in their interventions in particular domaine of public services during the last thirty years.

2. Sociálno-priestorové transformácie konfesionálnej štruktúry na Slovensku | Social and Spatial Transformations of Confessional Structure in Slovakia 
(Školiteľ: Miroslav Tížik) Forma: D/E
Anotácia: Výsledky sčítania obyvateľstva, realizované na Slovensku od druhej polovice 19. storočia umožňujú veľmi detailne rekonštruovať regionálnu situovanosť rôznych náboženských skupín. Je možno sledovať transformáciu bášt hlavných konfesií na Slovensku a to či už v pretrvávajúcej stabilite základných štruktúr, či v ich premenách smerom k zmene konfesionálnej štruktúry niektorých oblastí alebo aj ich sekularizácie. Cieľom výskumu bude testovať viaceré teoretické koncepty vysvetľujúce náboženskú zmenu alebo stabilitu na základe regionálnych a obecných štruktúr na Slovensku.
The results of population censuses carried out in Slovakia from mid of 19 Century allow a very detailed reconstruction of the regional situation of different religious groups. It is possible to trace the transformation of the bases of the main denominations in Slovakia, whether in the persistent stability of the basic structures or in their transformations towards a change in the confessional structure of some areas or even their secularization. The aim of the research will be to test several theoretical concepts explaining religious change or stability on the basis of regional and communal structures in Slovakia.

3. Premena voličskej základne nacionalistických strán na Slovensku od roku 1993 | The evolution of voter base of nationalist parties in Slovakia since 1993
(Školiteľ: Jozef Zagrapan) Forma: D/E
Anotácia: Dizertačná práca sa zameria na voličov nacionalistických strán na Slovensku od jeho vzniku po súčasnosť. Cieľom práce je zistiť aké sú najdôležitejšie individuálne a kontextuálne premenné vplývajúce na voľbu nacionalistických strán v rôznych volebných cykloch a ako sa strany a ich voličská základňa premieňali v čase.
The dissertation focuses on voters of nationalist parties in Slovakia from its establishment until the present. The goal of the thesis is to identify the most important individual and contextual variables influencing the vote for nationalist parties during various election cycles and the evolution of parties and their voter bases over time.

4. Práca, zamestnanie a zamestnanec dnes | Work, employment and employee nowadays
(Školiteľka: Monika Čambáliková) Forma: D/E
Anotácia: Meritom je deskripcia a analýza meniacich sa podmienok v oblasti práce, zamestnania a zamestnávania (vrátane nových foriem ako job sharing, employee sharing, collaborative employment, platform economy) na domácom i globalizovanom pracovnom trhu; ako aj odpoveď na otázku, ako tieto meniace sa podmienky reflektujú a ako ich implementujú do svojich politík, stratégií a aktivít sociálni partneri (štát, zamestnávatelia a zamestnanci) na Slovensku.
The concern of this paper is a description and analysis of the changing conditions in the sphere of work, employment and employing (including new forms such as job sharing, employee sharing, collaborative employment, platform economy) on both, domestic and global market; as well as answering the question how social partners (state, emoplyers and employees) in Slovakia reflect these changing conditions and how they implement them into their policies, strategies and activities.

5. Agentúry sprostredkúvajúce platenú starostlivosť a domáce práce | Agencies offering paid care and housework
(Školiteľka: Zuzana Sekeráková Búriková) Forma: D/E
Anotácia: Dizertačná práca sa sústredí na to, ako agentúry sprostredkúvajúce kontakt medzi najímateľmi a pracovníčkami v domácnosti vytvárajú podobu platenej starostlivosti a domácich prác. Práca sa môže zamerať na niektoré z týchto otázok: 1. fungovanie agentúr ako typu práce a inštitúcie; 2. Ako sa prostredníctvom agentúr vytvára starostlivosť a domáca práca ako typ zamestnania; 3. Ako sa prostredníctvom agentúr vyjednávajú pracovné podmienky, typ kontraktu a ochrana práce; 4. Aké charakteristiky majú pracovníčky v domácnosti a ich zamestnávatelia?
The PhD. Thesis will examine how agencies mediating contacts between paid domestic workers and their employers shape paid care and paid domestic work. The work can focus on some of the following themes and questions: 1. How the agencies operate as institutions and type of work?; 2. How the agencies construct paid care and housework as a type of employment and paid work?; 3. How the work conditions, contract and labour protection is negotiated through the agencies? 4. What are characteristics of the employers and of domestic workers using the agencies?
 
6. Domov ako miesto práce a/alebo starostlivosti | Home as a place of care and/or work
(Školiteľka: Zuzana Sekeráková Búriková) Forma: D/E
Anotácia: Dizertačná práca sa prostredníctvom kvalitatívneho výskumu (etnografia, alebo rozhovory) zameria na to, ako sa to, čo je domov a jeho priestorovosť vyjednáva prostredníctvom práce a/alebo starostlivosti. Konkrétna téma (a následne výber komunikačných partnerov a partneriek) závisí od záujmu doktoranda a doktorandky a bude výsledkom dohody medzi študentom/študentkou a školiteľkou. Príklady: 1. Home office ako prax, v rámci ktorej sa vyjednávajú hranice medzi prácou a domovom (v závislosti od konkrétnej témy môžu byť účastníci a účastníčky výskumu obyvatelia domácnosti, alebo pracujúci a zamestnávatelia); 2. Domov a komodifikácia domácich prác a starostlivosti o deti (v závislosti od konkrétnej témy môžu byť účastníci a účastníčky výskumu zamestnávatelia pracovníčok v domácnosti, alebo pracovníčky v domácnosti); 3. Materská a rodičovská dovolenka a je priestorovosť.
Drawing upon qualitative research (ethnography or interviews) the PhD thesis will examine how the home is negotiated through work and/or care. The particular theme and research participants depend upon the interest of the PhD student and agreement with the supervisor. The examples: 1. Home office as the exmple of practice through which the boundary between work and home is negotiated (possible research participants: members of the household, or employers and employees); 2. Home and commodification of housework and childcare (possible research participants: domestic workers and/or their employers); 3. Spatiality of maternal or parental leave.

7. Občianska spoločnosť a mimovládne organizácie vo východnej a strednej Európe | Civil society and NGOs in Eastern and Central Europe
(Školiteľka: Elżbieta Drążkiewicz) Forma: D/E
Anotácia: Meritom dizertačnej práce je analýza úlohy MVO a občianskej spoločnosti vo vývoji stredoeurópskych štátov. Práca sa môže zamerať na niektoré z týchto otázok: Aké postavenie v nich majú MVO? Akú úlohu zohrávajú pri formovaní vzťahov štátnych a mimovládnych inštitúcií? Sú aktérmi sociálnej zmeny alebo podporujú status quo? Predmetom štúdia môže byť činnosť MVO v rôznych oblastiach života spoločnosti (zdravotníctvo, rodové organizácie, rozvojová pomoc, životné prostredie, sociálna a ekonomická spravodlivosť, ľudské práva, atď.)
The concern of this study is to analyse the role of NGOs and civil society in shaping Central-European states. The work can focus on some of the following themes and questions: What positions do NGOs have? What role do they have in shaping stat-non-state relations? Are their agents of social change or do they support the status quo? This study can be undertaken through examination of NGOs in active in any domain (health, gender, foreign aid, enviroment, social and economic justice, human rights, etc.)

8. Sociálne aspekty konšpiračných teorií | Social aspects of conspiracy theories
(Školiteľka: Elżbieta Drążkiewicz) Forma: D/E
Anotácia: Cieľom je preskúmať ako sociálne, kultúrne a historické faktory ovplyvňujú konšpiračné prostredie v stredovýchodnej Európe. Zámerom je pochopiť mechanizmus podpory, vytvárania a cirkulácie konšpiračných teórií a zároveň poznanie faktorov, ktoré pôsobia preventívne proti šíreniu konšpiračných teórií. Kedy sa považujú za nebezpečné a kedy sú považované za akceptované formy pochybností?
The study will examine how social, cultural and historical factors influence the conspiratorial millieu in Central-Eastern Europe. The intention is to understand mechanisms that support the production and circulation of conspiracy theories. Further the objective is also to understand what prevents spreading of conspiracy theories. When are they seen as dangerous and when are they seen as accepted form of suspicion?

9. Interpretácie solidarity s „inými“ v politickom diskurze (na príklade diskusií pri prerokovávaní výročných správ verejnej ochrankyne práv v NRSR) | Interpretations of solidarity with ‛others′ in the political discourse (the case of the proceedings of annual activity reports of the Public Defender of Rights in the Slovak Parliament)
(Školiteľka: Zuzana Kusá) Forma: D/E
Anotácia: Téma nadväzuje na zistenia reprezentatívnych výskumov chápania sociálnej spravodlivosti a solidarity s inými a tiež kvalitatívnych výskumov, ktoré naznačujú vplyv politického diskurzu a politickej argumentácie pri presadzovaní a normalizovaní určitých vzorov chápania solidarity s inými. Jej hlavná výskumná otázka sa týka rôznorodosti a argumentačnej  prepracovanosti chápaní solidarity na našej politickej scéne. Dizertačný výskum predpokladá vypracovanie prehľadu sociologických perspektív na otázky solidarity v spoločnosti (od É. Durkheima po J. Alexandra), zoznámenie sa s výskumnou literatúrou (EVS publikácie a pod.). Empiricky sa bude viazať na rozbor parlamentných rozpráv pri prerokúvaní výročných správ verejnej ochrankyne práv M. Patakyovej (2018 – 2021), keďže tieto správy sa obsahovo týkajú situácie a práv rôznych „iných skupín“ a dovolávajú sa solidarity s nimi. Metodologicky vyžaduje štúdium metodológie kritickej diskurznej analýzy.

D = denné štúdium, E = externé štúdium

Uzávierka prihlášok je 31.5.2022. Prihlášky na štúdium sa zasielajú na Referát vedy a doktorandského štúdia Filozofickej fakulty UK. Ďalšie podrobnosti nájdete tu. Záujemcom o doktorandské štúdium odporúčame vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.