News and events

Vyhlásenie voľby členov prvej Správnej rady SÚ SAV, v. v. i.

Vedecká rada SÚ SAV, v. v. i. vyhlasuje voľbu členov prvej Správnej rady SÚ SAV, v. v. i., podľa Vzorového volebného a nominačného poriadku na funkciu člena Správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied a v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 22. 11. 2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 9.12.2021 k tomuto poriadku.

Kompletné podklady ku kandidatúre podľa písmena d) zašle uchádzač/ka zo svojej pracovnej adresy Vedeckej rade SÚ SAV, v. v. i. do 15. 2. 2022.

Pohovor s kandidátmi na členov správnej rady a následná voľba členov správnej rady, za účasti oprávnených voličov SÚ SAV, v. v. i., sa uskutočnia videokonferenčne na volebnom stretnutí 23. 2. 2022 od 10.00 hod.. Kandidáti v abecednom poradí odprezentujú svoje predstavy pôsobenia v správnej rade (max. 10 min) a následne dostanú možnosť odpovedať na prípadné otázky členov VR a oprávnených voličov (max. 10 min). Voľba prebehne tajným hlasovaním v nadväznosti na pohovory a diskusiu s oprávnenými kandidátmi.

Plný text vyhásenia voľby je v prílohe.

Zoznam priložených súborov:
Vyhlasenie_volby_clenov_prvej_Spravnej_rady_SU_SAV.pdf ]