News and events

Navždy nás opustil náš dlhoročný kolega a vzácny priateľ PhDr. Peter Gajdoš, CSc.

Vo štvrtok 16.12.2021 nás navždy opustil jeden z najvýznamnejších slovenských sociológov, samostatný vedecký pracovník Sociologického ústavu SAV, náš dlhoročný kolega a vzácny priateľ

PhDr. Peter Gajdoš, CSc.


Peter Gajdoš sa narodil 15. júna 1950 v Nových Sadoch, okres Nitra. Štúdium sociológie absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1969 - 1974.

Jeho profesionálny život bol vyše 40 rokov spojený so Slovenskou akadémiou vied. Svoju úspešnú profesionálnu kariéru začal v roku 1975 na Ústave stavebníctva a architektúry, kde získal vedecký titul kandidáta vied v odbore urbánna sociológia (1979) a od roku 1993 pôsobil ako samostatný vedecký pracovník na Sociologickom ústave SAV. Počas svojho plodného profesionálneho života sa vyprofiloval na mimoriadne významnú vedeckú osobnosť slovenskej sociológie s hlbokým poznaním oblastí, ktorým sa venoval.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa dlhodobo orientoval na komplexnú problematiku priestorovej sociológie. Svoje vedecké bádanie zameriaval na otázky sociológie architektúry a urbanizmu, venoval sa problematike rozvoja regiónov, marginality, sociológie sídiel, mesta a vidieka. Výraznou mierou prispel k poznaniu sociálno-priestorových procesov, ktoré ovplyvnili a formovali slovenskú spoločnosť v druhej polovici 20. storočia.

V začiatkoch svojej vedeckej činnosti sa venoval najmä urbanistickým analýzam Bratislavy, pričom spektrum jeho záujmu bolo mimoriadne rozsiahle: od voľnočasových aktivít, cez problematiku imigrácie, životného prostredia, demografického vývoja až po zastrešujúcu problematiku územného a sociálneho rozvoja mesta. Už v tomto období, pred rokom 1989, vypracoval množstvo analýz, venovaných nielen sociálnemu a územnému rozvoju Bratislavy, ale i ďalších územných celkov, pričom vo svojej práci i pri uplatňovaní multidisciplinarity vždy zdôrazňoval dôležitosť sociologického poznania a sociologického výskumu v tejto oblasti. Od 90-tych rokov začal systematicky venovať komplexným témam sociálno-priestorových súvislostí vývoja Slovenska a regionálneho rozvoja.

Vďaka rozpracovaniu teoretických a metodologických základov priestorovo orientovanej sociológie a sociálnej ekológie a ich implementácie do slovenských podmienok, patrí – ako to potvrdzujú aj historici slovenskej sociológie - Peter Gajdoš spolu s Jánom Pašiakom k priekopníkom a zakladateľom sociologickej školy v týchto interdisciplinárnych odboroch na Slovensku. V poslednom období zameriaval svoju pozornosť na problematiku typologických analýz sídiel, či otázkam suburbanizácie a jej rôznorodým podobám.

Peter Gajdoš je autorom a spoluautorom viac ako 160 publikácií, z toho 15-tich vedeckých monografií, na ktoré je takmer 700 citačných ohlasov. Za jeho jedinečnú vedeckú monografiu z oblasti priestorovej sociológie Človek, spoločnosť, prostredie mu bola v roku 2003 udelená prémia Literárneho fondu.

Počas svojej profesionálnej kariéry sa venoval aj pedagogickej činnosti na viacerých vysokoškolských pracoviskách, kde patril medzi obľúbených pedagógov. Mnohí absolventi sociológie naňho spomínajú ako na láskavého a vysoko erudovaného vedúceho svojich záverečných prác.

Za svoju vedecko- výskumnú činnosť získal Peter Gajdoš aj viacero ocenení. V roku 1981 mu bola udelená Národná cena SR za rozvoj vedy v oblasti urbánnej sociológie, v roku 1986 Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť, v roku 2001 získal Ocenenie za aktívny prínos a podporu aktivít orientovaných na implementáciu trvalo udržateľného rozvoja na Slovensku a pri príležitosti 60. výročia založenia Slovenskej akadémie vied mu bola udelená Čestná medaila. V roku 2020 mu Predsedníctvo SAV udelilo Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách. Jej prevzatia sa, žiaľ, nedožil.

Zo sociologického diela Petra Gajdoša bude slovenská sociológia, ako i spoločnosť čerpať ešte dlho. Jeho odchodom strácame vzácneho človeka a významného výskumníka. Bude nám chýbať ako človek, kolega a priateľ, ale nenahraditeľnou stratou bude aj pri sociologickom poznávaní a porozumení našej spoločnosti, ku ktorej by – nebyť jeho odchodu - nepochybne ešte výraznou mierou prispel.

Na Petra Gajdoša budeme spomínať ako na pracovitého, rozhľadeného a múdreho kolegu, ktorý napriek svojim veľkým zásluhám vo vede zostával skromným (ako on o sebe hovoril) „robotníkom vedy“. Nikdy v ňom nepohaslo to, čo je pre každého vedca najdôležitejšie - zvedavosť,  nadšenie  a chuť klásť si nové otázky a výzvy. Jeho ľudské príkladné dobro, vysoké pracovné nasadenie, nezištná profesijná i priateľská podpora, pochopenie a zmysel pre precíznosť, nám v pamäti navždy zostanú v spojení s jeho menom.

Milý Peter, ďakujeme za všetko, budeš nám veľmi chýbať. Odpočívaj v pokoji.

Česť jeho pamiatke!

Katarína Moravanská, Sociologický ústav SAV