News and events

K dejinám empirických sociologických výskumov v československej sociológii pred rokom 1990

Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pozýva na ústavný seminár

V stredu 20. októbra 2021 o 13:30 hod

K dejinám empirických sociologických výskumov v československej sociológii pred rokom 1990

Československá sociológia je spojená so vznikom a existenciou Československa (1918-1992). V jej rámci prebiehali viaceré pokusy o vytvorenie jednotnej československej sociológie, no bádanie v tejto oblasti ukazuje skôr na existenciu dvoch autonómnych prúdov aj v oblasti empirického výskumu, s čiastočným presahom na celočeskoslovenské výskumy až od polovice 60. rokov 20. storočia. Dejiny empirických výskumov v Československu je možné rekonštruovať na troch základných líniách: 1. prostredníctvom výskumov viazaných k osobnostiam českej a slovenskej (československej) sociológie, 2. prostredníctvom existencie inštitúcií a organizácií realizujúcich empirické výskumy v Československu, 3. analýzou diskurzívnych línií, vymedzených vzájomným odkazovaním, výmenou myšlienok a inšpirácií a intelektuálnym vplyvom. Seminár bude súčasťou prezentácie pripravovanej publikácie zameranej na dejiny empirických sociologických výskumov v Československu.

Program:
"Co vše patří do dějin sociologického výzkumu?" Martin Vávra, Český sociálnovedný dátový archív (ČSDA), Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

„Počátky empirického zkoumání české společnosti“ Tomáš Čížek, Český sociálnovedný dátový archív (ČSDA), Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

„Neviditeľné výskumy verejnej mienky na Slovensku.“ Miroslav Tížik, Sociologický ústav SAV

Seminár je venovaný pamiatke doktora Ľudovíta Turčana.

Seminár je usporiadaný v rámci riešenia úlohy VEGA 2/0046/19 „Obraz iného v slovenskej politike po roku 1989 a projektu Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR „Český sociálněvědní datový archiv" č. LM2018135.

Seminár sa uskutoční hybridnou formou (v zasadačke č. 94 na Klemensovej 19 v Bratislave a na platforme ZOOM.

Link:  https://us02web.zoom.us/j/82490101628?pwd=bWxGZXBsVEczVUVLS0tjd2JhMUtpQT09