News and events

Zomrel PhDr. Ľudovít Turčan, CSc.

V pondelok 18. januára náhle zomrel PhDr. Ľudovít Turčan, CSc. (1938)

Ľudovít Turčan sa narodil sa 18. novembra 1939 v Obsolovciach okres Topoľčany. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval v rokoch 1964 – 1969 filozofiu a históriu. Po ukončení štúdia pracoval krátko na Univerzite Komenského ako asistent. Od roku 1970 bol pracovníkom Slovenskej akadémie vied, najskôr Filozofického ústavu, od roku 1975 spojeného Ústavu filozofie a sociológie, kde zastával i funkciu vedeckého tajomníka a od roku 1990 Sociologického ústavu, kde pôsobil i ako člen Vedeckej rady. Pôsobil tiež ako člen redakčných rád viacerých časopisov.

Ľudovít Turčan sa po roku 1990 profiloval ako významný historik slovenskej sociológie. V tejto oblasti bol vedúcim mnohých grantových projektov venovaných najvýznamnejším osobnostiam slovenskej sociológie. Publikoval veľké množstvo vedeckých štúdií venovaných predovšetkým osobnostiam a dielam slovenského spoločenskovedného myslenia ako i inštitucionálnemu, tematickému a vedeckému vývoju slovenskej sociológie. Bol tiež organizátorom mnohých vedeckých konferencií a zostavovateľom viacerých publikácií, napríklad i o najvýznamnejších slovenských sociológoch Antonovi Štefánkovi a Alexandrovi Hirnerovi.

Doktor Ľudovít Turčan svojim vedeckým dielom výrazne prispel najmä k poznaniu vývoja slovenskej sociológie v prvej polovici 20. storočia. Za osobitnú zmienku stojí jeho komplexný pohľad na skúmané problémy, ktorý mu i vďaka jeho multidisciplinárnemu prístupu umožňoval písať tak sociologické ako i historické či filozofické štúdie. Dôležitou súčasťou jeho práce boli i dôsledné archívne výskumy, ktoré viedli k publikovaniu objavných textov presahujúcich svojim významom úzky rámec histórie slovenskej sociológie.

Na Ľudovíta Turčana však budeme spomínať najmä ako na prívetivého, rozhľadeného a ochotného kolegu, ktorý svojou priateľskou osobnosťou prispieval nielen k vedeckému rozvoju sociológie, ale tiež ku kultivovaniu vzťahov na pracovisku.

S Ľudkom odchádza starosvetská noblesa veľkorysého človeka, ktorý veľa vedel, ale napriek tomu zostával stále skromný a zvedavý.

Ľudko, odpočívaj v pokoji. Budeš nám veľmi chýbať!

Zoznam priložených súborov:
parte_L_Turcan.pdf ]