News and events

Miera obáv z pandémie bola v decembri rovnaká ako v čase celoplošného testovania. Opatrnosť však klesla.

Projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania v marci, apríli, máji, septembri, na prelome októbra a novembra a v decembri.

Šiesta vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ prebehla v období 10. až 14.12.2020. V tomto období už bol ohlásený plán zatvoriť obchody od 21.12. a 11.12. boli zatvorené terasy reštaurácií. Sprísnenie opatrení prijaté 16.12.2020, ktoré začiatok lockdownu posunulo na 19.12., výskum ešte nezachytil.

Pocit ohrozenia z vírusu ako na začiatku epidémie, opatrnosť výrazne nižšia

Celkový pocit ohrozenia koronavírusom sa v porovnaní s prelomom októbra a novembra nezmenil. Vysoký pocit ohrozenia v decembri deklarovalo 36,2 % opýtaných, čo je len o málo nižšia miera pocitu ohrozenia ako miera obáv nameraná na začiatku pandémie v marci (38,9%).

Podobne ako v septembri a na prelome októbra a novembra, aj v decembrovej vlne menšiu mieru ohrozenia deklarovali muži. Na rozdiel od jarnej vlny pandémie, od septembra už nezaznamenávame súvislosť obáv z epidémie s vekom respondentov. To je dôležité zistenie vzhľadom na skutočnosť, že vírus je zásadným spôsobom nebezpečnejší pre starších a miera obáv je silným prediktorom opatrného správania sa.

Väčšie obavy z epidémie deklarovali aj respondenti, ktorí považujú svoju pracovnú pozíciu za ohrozenú a respondenti, ktorých domácnosť má problém vyjsť s príjmom. Podobne ako v septembri a na prelome októbra a novembra existuje súvislosť medzi dôverou k vláde v súvislosti s riešením koronakrízy a pocitom ohrozenia epidémiou koronavírusu. Respondenti, ktorí vláde pri riešení koronakrízy nedôverujú sa koronavírusom cítia ohrození menej.

Deklarovaný pocit ohrozenia epidémiou koronavírusu už od začiatku epidémie silne súvisí s opatrným správaním a s deklarovanou mierou dodržiavania protiepidemiologických opatrení. Táto súvislosť sa potvrdila aj v decembrovom výskume. V skupine ľudí, ktorí sa epidémiou cítia silne ohrození až 30,7% uviedlo, že svoje kontakty obmedzili úplne, u ľudí, ktorí sa cítili epidémiou ohrození menej, deklarovalo úplné obmedzenie kontaktov len 13% respondentov. Medzi prívržencami politických strán vynikajú sympatizanti ĽSNS, ktorí deklarujú nižšiu mieru obáv z epidémie.

Okrem pocitu ohrozenia sa od vlny výskumu realizovaného v čase celoplošného testovania ako faktor opatrného správania sa objavuje aj dôvera vo vedecké inštitúcie na Slovensku. Respondenti, ktorí v súvislosti s koronakrízou dôverujú vedeckým inštitúciám častejšie deklarovali úplné obmedzenie spoločenských kontaktov. Táto súvislosť bola v decembri silnejšia ako v predošlom výskume realizovanom na prelome októbra a novembra.

Hoci je už od času celoplošného testovania miera ohrozenia koronavírusom približne na úrovni pocitu ohrozenia z jari, miera obmedzenia kontaktov bola v polovici decembra ďaleko nižšia než v marci a v apríli a tiež nižšia než bola v čase celoplošného testovania.

Deklarovaná miera dodržiavania opatrení v decembri mierne klesla

V porovnaní s predošlou vlnou výskumu mierne poklesla deklarovaná miera dodržiavania opatrení. V čase celoplošného testovania na škále od 1 do 10, kde 1 znamená „Dôkladne dodržiavam“ a 10 znamená „Vôbec nedodržiavam “ až 72% respondentov odpovedalo prostredníctvom odpovedí 1, 2 alebo 3, ktoré zodpovedajú vysokej miere dodržiavania opatrení. V decembrovom výskume vysokú mieru dodržiavania opatrení deklarovalo už len 66% respondentov.

Miera dodržiavania opatrení naďalej najsilnejšie súvisela s pocitom ohrozenia koronavírusom – respondenti, ktorí vyjadrovali z koronavírusu väčšie obavy deklarovali aj vyššiu mieru dodržiavania opatrení. Na druhej strane, menší príklon k dodržiavaniu opatrení deklarovali muži, mladší respondenti a respondenti s nižším vzdelaním. Naopak vyššiu mieru dodržiavania opatrení deklarovali respondenti, ktorí sú spokojní s doterajším počínaním vlády pri zvládaní koronavírusu a tí, ktorí v súvislosti s epidémiou dôverujú zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám.

Zoznam priložených súborov:
ASMS_januar_obavy.pdf ]