News and events

Tretia vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“: Unavení z izolácie?

Kontinuálne od prvého mesiaca karanténnych opatrení sleduje projekt „Ako sa máte, Slovensko?“ postoje obyvateľov na Slovensku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania a analýzy v marci, apríli a máji.

Cítime sa bezpečnejšie...

Májová vlna zisťovaní „Ako sa máte, Slovensko?“ zaznamenala ďalší pokles pocitu ohrozenia epidémiou koronavírusu. Výsledok korešponduje s obdobím, kedy boli zaznamenané minimálne denné prírastky nakazených a postupné uvoľňovanie karanténnych opatrení. Podobne ako v apríli, aj v máji sa väčšmi cítili ohrození respondenti, ktorí uviedli, že pre ich domácnosť je ťažké vyjsť s rozpočtom a respondenti, ktorí uviedli, že ich pracovná pozícia je ohrozená. Koronavírus ako ohrozenie teda vnímali primárne respondenti, ktorí pociťovali neistotu z vlastnej ekonomickej situácie alebo ekonomickej situácie svojej rodiny.
Rovnako ako celkový pocit ohrozenia epidémiou, klesala aj obava o pracovnú pozíciu. Kým v marci sa 34,7 % pracujúcich respondentov veľmi obávalo o jej stratu, v apríli 21,2 % a v máji už len 16,5 %. Na druhej strane, až 15,7% z respondentov, ktorí uviedli, že na začiatku karanténnych opatrení pracovali, odpovedali v májovom výskume, že sú nezamestnaní alebo vo výpovednej lehote. Tento podiel je ešte o niečo vyšší než v aprílovej vlne výskum (12,9 %).

...správame sa stále zodpovedne

Napriek výraznému poklesu celkových obáv z koronavírusu aj na konci mája veľká väčšina respondentov uvádzala, že naďalej dodržiavajú epidemiologické opatrenia a obmedzili sociálny kontakt (oproti aprílu však výraznejšie len čiastočne, než úplne) a stále nosia mimo svojej domácnosti rúško či respirátor.

Kontakty obmedzili a rúško naďalej nosia častejšie ženy. Úplné obmedzenie kontaktov uvádza 36,0 % žien a 27,4 % mužov. Obmedzenie kontaktov a nosenie rúška častejšie deklarujú tiež starší respondenti a tí, ktorí sa cítia epidémiou ohrození. Naopak, kontakty obmedzili menej a rúško nosia zriedkavejšie tí oslovení, ktorí nie sú spokojní s tým, ako vláda postupuje pri epidémii koronavírusu.

Ako rýchlo sa má život vracať do normálu?

Ako klesá pocit ohrozenia koronavírusom rastie počet ľudí, ktorí podporujú čo najskorší návrat života do normálu. Kým v aprílovej vlne výskumu s výrokom „Som za to, aby sa život na Slovensku vrátil čo najskôr do normálu, aj ak by to malo znamenať, že viac ľudí ochorie na koronavírus,“ úplne súhlasilo len 11,7 % respondentov, o mesiac neskôr to už bola takmer štvrtina respondentov.

Tak ako v apríli boli aj v máji zástancami rýchleho návratu do normálu častejšie muži, naopak proti rýchlemu uvoľňovaniu boli častejšie respondenti spokojní s počínaním vlády pri zvládaní koronakrízy.

Aká je spokojnosť s postupom vlády?

S poklesom celkových obáv z koronavírusu klesla aj spokojnosť s tým, ako vláda postupuje pri zvládaní pandémie. Aj v máji bolo celkovo viac ľudí veľmi alebo skôr spokojných s postupom vlády (45,2 %) než nespokojných (30,0 %), oproti aprílu však narástol podiel nespokojných o takmer 10 %.

Spokojnosť s doterajším počínaním vlády vyslovovali tak v máji, ako aj v apríli, najčastejšie ľudia, ktorí majú vysokú dôveru k vedeckým inštitúciám na Slovensku. Naopak, na jej postup sa výrazne kritickejšie pozerajú zástancovia rýchlejšieho návratu k normálu a v máji už aj starší respondenti. Negatívny vzťah medzi preferovaním rýchleho návratu do normálu a schvaľovaním krokov vlády bol pritom v máji výrazne silnejší než v apríli.

Použité výskumy:
Ako sa máte, Slovensko?, Marec 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 24.- 26.3.2020, N=1 000
Ako sa máte, Slovensko?, Apríl 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 21.- 23.4.2020, N=1 000
Ako sa máte, Slovensko?, Máj 2020, MNFORCE, Seesame, SÚ SAV a ÚVSK SAV, 25.- 28.5.2020, N=1 000

Použité výskumy sú reprezentatívne pre online populáciu Slovenska.

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_ASMS_Jun2020.pdf ]