News and events

Druhá vlna výskumu „Ako sa máte, Slovensko?“: Obavy z koronavírusu sú po mesiaci nižšie

Sériu výskumov „Ako sa máte, Slovensko?“ iniciovala prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Partneri projektu spoločne hľadajú odpovede na otázky, ako sa do života ľudí premietajú karanténne opatrenia. Ide o v poradí druhý reprezentatívny prieskum zrealizovaný na online paneli respondentov. Prostredníctvom spolupráce s tímom Austria Corona Panel Project, môžu byť výsledky druhej vlny porovnávané s obdobným výskumom v Rakúsku.

Kľúčové zistenia z druhej vlny výskum realizovanej 21. až 23.4.2020

Z porovnania vyplýva, že ľudia na Slovensku deklarujú výrazne silnejší pocit ohrozenia zdravia a ekonomickej situácie epidémiou koronavírusu ako respondenti v Rakúsku. Výraznejší rozdiel v obavách je pri odpovediach na vnímanie ohrozenia pre respondentov osobne. Pri otázke na obyvateľov Slovenska či Rakúska vo všeobecnosti sa pohľady odpovedajúcich líšia menej, ale aj tu sú deklarované obavy jasne vyššie v prípade slovenských respondentov.

- Respondenti vo výskume Ako sa máte, Slovensko? častejšie odpovedali, že pre nich osobne predstavuje koronavírus zdravotné ohrozenie, ak boli starší, obávali sa o svoju prácu a ich domácnosť podľa ich vyjadrenia ťažšie vychádzala s príjmom. Odpovede na otázku o ohrození obyvateľov Slovenska vo všeobecnosti boli menej výrazne spojené s demografickými alebo socio-ekonomickými charakteristikami jednotlivca.

- Pocit, že koronavírus ohrozuje ekonomickú situáciu respondenta osobne bol najsilnejšie prítomný u respondentov, ktorí pociťovali ohrozenie svojej pracovnej pozície, a deklarovali, že ich domácnosť vychádza s príjmom ťažšie. Odpovede o ohrození ekonomickej situácie vo všeobecnosti boli tiež spojené s obavami o pracovnú pozíciu (avšak menej výrazne ako pri osobných obavách) a výrazne viac túto obavu zdôrazňovali ženy.

- Vďaka opakovaniu výskumu Ako sa máte, Slovensko? vieme vyhodnotiť aj to, ako sa na Slovensku zmenila celková miera obavy v čase realizácie prvej vlny výskumu a o mesiac neskôr. Toto porovnanie ukazuje, že podiel ľudí, ktorí sa epidémiou cítia byť ohrození mierne klesol.

- Na škále od 1 do 10, kde hodnota 1 znamená najväčšie ohrozenie sa priemerná hodnota zvýšila zo 4,5 na 5,0. Podiel ľudí, ktorí odpovedali tromi krajnými možnosťami vyjadrujúcimi najsilnejší pocit ohrozenia mierne klesol z 38,9% na 32,7%, podobne narástol podiel ľudí, ktorí sa cítia najmenej ohrození z 15,0% na 21,0%. Pocit ohrozenia vyjadrovali častejšie starší respondenti, tí, ktorí uviedli, že ich pracovná pozícia je ohrozená a respondenti, ktorí uviedli, že pre ich domácnosť je ťažké vyjsť s rozpočtom. Menej sa cítili ohrození ľudia, ktoré dôverovali slovenskému zdravotníctvu.

- Napriek miernemu poklesu pocitu ohrozenia, respondenti aj v druhej vlne výskumu v apríli 2020 deklarovali naďalej vysokú mieru obmedzenia sociálnych kontaktov a nosenia rúšok či respirátorov. Povinnosť nosiť na verejnosti rúško bola zavedená práve v čase zberu dát z prvej vlny výskumu 25. marca 2020.

Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
TS_ASMS_April2020.pdf ]