News and events

Nežná revolúcia a ponovembrový vývoj očami občanov SR a ČR

Sociologický ústav SAV v spolupráci s Inštitútom pre verejné otázky a agentúrou FOCUS na Slovensku a Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. v Českej republike uskutočnili v septembri 2019 výskum názorov slovenskej a českej verejnosti na november 1989. Zber dát na Slovensku realizovala agentúra FOCUS v dňoch 11. 9. – 17. 9. 2019 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1027 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia. Zber dát v Českej republike realizovalo CVVM SOÚ AV ČR v dňoch 7. 9. - 17. 9. 2019 formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1046 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu ČR vo veku nad 15 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

O výsledkoch budeme informovať na tlačovej konferencií 30.10.2019.

Zoznam priložených súborov:
Final Nezna revolucia 1989-2019.pptx ]
Final TS Bratislava.pdf ]