News and events

Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2019 / 20

V akademickom roku 2019 / 20 otvára Sociologický ústav SAV dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia. Počet doktorandov v externej forme štúdia nie je obmedzený.

Naši doktorandi budú mať možnosť absolvovať doktorandské štúdium na pracovisku, ktoré je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu ISSP (International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), je vydavateľom najvýznamnejšieho slovenského sociologického časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review a spoluprevádzkovateľom Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

Tip: Ďalšie informácie o doktorandskom štúdiu v Sociologickom ústave SAV sú v sekcii doktorandské štúdium. Informácie o doktorandskom štúdiu u nás nájdete aj v rozhovore s našou doktorandkou Mariannou Mrva.

Témy dizertačných prác v študijnom programe 3.1.1. sociológia:

1. Užívatelia nelegálnych drog a ich sociálna kontrola na Slovensku
(Školiteľ: Róbert Klobucký) Forma: D/E

2. Cirkvi ako aktér v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku
(Školiteľ: Miroslav Tížik) Forma: D/E

3. Rozprávanie o minulosti rodiny a jeho sociálne funkcie. Kvalitatívny výskum
(Školiteľka: Zuzana Kusá) Forma: D/E

4. Vysokoškolské štúdium v zahraničí: akademické schopnosti a kultúrny kapitál
(Školiteľ: Miloslav Bahna) Forma: D/E

5. Organizácia a reprezentácia záujmov v oblasti práce na Slovensku
(Školiteľka: Monika Čambáliková) Forma: D/E

6. Pasivita verzus aktivitzmus: mladí ľudia ako aktéri spoločenskej zmeny
(Školiteľka: Silvia Miháliková) Forma: D/E

D = denné štúdium, E = externé štúdium

Uzávierka prihlášok je 31.5.2019. Prihlášky na štúdium sa zasielajú na Referát vedy a doktorandského štúdia Filozofickej fakulty UK. Ďalšie podrobnosti nájdete tu. Záujemcom o doktorandské štúdium odporúčame vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.