News and events

Slovensko a demokracia

- Žiť v demokraticky spravovanej krajine je podľa zistení výskumu európskych hodnôt (EVS) dôležité pre 74 % obyvateľov Slovenska.

- K najzákladnejším charakteristikám demokracie podľa obyvateľov Slovenska patria slobodné voľby (69 %), rovnaké práva mužov a žien (67 %), podpora v nezamestnanosti (61 %) a občianske práva, ktoré chránia pre útlakom štátu (59 %).

- Na Slovensku je značná nejednota v názore, či zdaňovanie bohatých a podpora chudobných alebo snahy štátu o vyrovnávanie príjmov patria k základných charakteristikám demokracie

- Od roku 1999 výrazná väčšina obyvateľov Slovenska (84 – 87 %) stabilne pokladá demokratický politický systém za (veľmi alebo skôr) dobrý.

- Spravovanie krajiny odborníkmi bez vlády je na Slovensku naďalej najsilnejšou konkurenciou demokratickému politickému systému.

- Takmer tri štvrtiny obyvateľov odmieta vládu silného vodcu. Oproti zisťovaniu EVS 2008 sa ale zdvojnásobil podiel obyvateľov (na 24 %), ktorí vládu silného vodcu pokladajú za „skôr dobrú“.

Viac v priloženej tlačovej správe.

Zoznam priložených súborov:
EVS_TS_demokracia _final.pdf ]