News and events

Doktorandské štúdium sociológie: Návrh tém dizertačných prác na akademický rok 2018 / 19

V akademickom roku 2018 / 19 otvára Sociologický ústav SAV dve až tri miesta pre doktorandov denného štúdia. Počet doktorandov v externej forme štúdia nie je obmedzený.

Naši doktorandi budú mať možnosť absolvovať doktorandské štúdium na pracovisku, ktoré je garantom slovenskej účasti v prestížnych programoch medzinárodného komparatívneho spoločenskovedného výskumu ISSP (International Social Survey Programme) a EVS (European Values Study), je vydavateľom najvýznamnejšieho slovenského sociologického časopisu Sociológia – Slovak Sociological Review a spoluprevádzkovateľom Slovenského archívu sociálnych dát (SASD).

Tip: Ďalšie informácie o doktorandskom štúdiu v Sociologickom ústave SAV sú v sekcii doktorandské štúdium. Informácie o doktorandskom štúdiu u nás nájdete aj v rozhovore s našou doktorandkou Mariannou Mrva.

Témy dizertačných prác v študijnom programe 3.1.1. sociológia:

1. Vývoj postojov k životnému prostrediu po r. 1989 v kontexte hodnotových zmien a verejných politík.
(Školiteľ: Róbert Klobucký) Forma: D/E

2. Nelegálne drogy a drogová politika na Slovensku.
(Školiteľ: Róbert Klobucký) Forma: D/E

3. Sociálna marginalita území a jej dopady na životné podmienky územných spoločenstiev.
(Školiteľ: Peter Gajdoš) Forma: D/E

4. Sťahovanie obyvateľov do vidieckych obcí v zázemí miest.
(Školiteľ: Peter Gajdoš) Forma: D/E

5. Náboženstvo ako aktér v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
(Školiteľ: Miroslav Tížik) Forma: D/E

6. Dynamika náboženskej zmeny na Slovensku od konca 19. storočia.
(Školiteľ: Miroslav Tížik) Forma: D/E

7. Dynamika predstáv o slušnom živote - prístup životných histórií.
(Školiteľka: Zuzana Kusá) Forma: D/E

8. Interakcie detí s odlišným spoločenským, ekonomickým a kultúrnym statusom - prípadová štúdia.
(Školiteľka: Zuzana Kusá) Forma: D/E

9. Životné stratégie populácie vidieka vo svetle lokálnych a regionálnych politík – na príklade vybraných obcí“ – dve komparatívne prípadové štúdie – obec v suburbanizovanom zázemí veľkého mesta/ obec vzdialená od veľkých mestských centier.
(Školiteľ: Ľubomír Falťan) Forma: D/E

10. Internacionalizácia mestského priestoru – prípadová analýza Bratislavy.
(Školiteľ: Ľubomír Falťan) Forma: D/E

11. Trieda ako explanačný faktor volebných rozhodnutí: Parlamentné voľby na Slovensku po roku 1989.
(Školiteľ: Miloslav Bahna) Forma: D/E

12. Spoločenské dôsledky nástupu automatizácie pre trh práce: Prípad Slovensko.
(Školiteľ: Miloslav Bahna) Forma: D/E

D = denné štúdium, E = externé štúdium

Uzávierka prihlášok je 31.5.2018. Prihlášky na štúdium sa zasielajú na Referát vedy a doktorandského štúdia Filozofickej fakulty UK. Ďalšie podrobnosti nájdete tu. Záujemcom o doktorandské štúdium odporúčame vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku.